21.02.2023

Jest różnica między wygaśnięciem gwarancji wadialnej a zwrotem wadium

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Należy odróżnić instytucję wygaśnięcia gwarancji wadialnej od zwrotu wadium – podkreśliła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku KIO 1146/22 z 19 maja 2022 r. Rozwiązanie stosunku prawnego między Zamawiającym a Wykonawcą nie jest równoznaczne z wygaśnięciem gwarancji – wyjaśniła Izba.

Wadium zabezpiecza interes Zamawiającego

Jak stanowi art. 98 ust. 5 PZP do zwolnienia Gwaranta z odpowiedzialności z tytułu gwarancji niezbędne jest oświadczenie Zamawiającego o zwolnieniu wadium. Takie ukształtowanie instytucji zwolnienia wadium wniesionego w innej formie niż w pieniądzu ma na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego.

Oddanie wyłącznie w ręce Wykonawcy możliwości zwolnienia Gwaranta z odpowiedzialności z tytułu gwarancji niweczyłoby cel wadium, jakim jest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego finansowe zabezpieczenie prawidłowości jego przeprowadzenia oraz doprowadzenie do zawarcia umowy z Wykonawcą. Ponadto, czyniłoby martwym dyspozycję art. 98 ust. 5 PZP.

W omawianym wyroku Izba uwzględniła zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP. Zamawiający zaniechał odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pomimo że Wykonawcy nie wnieśli wadium lub wnieśli je w sposób nieprawidłowy.

Izba nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert. Nakazała również odrzucenie oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.

Podsumowanie

Należy pamiętać, że rozwiązanie stosunku prawnego między Zamawiającym a Wykonawcą nie jest równoznaczne z wygaśnięciem gwarancji. Zgodnie z art. 98 ust. 5 PZP do zwolnienia Gwaranta z odpowiedzialności z tytułu gwarancji niezbędne jest oświadczenie Zamawiającego o zwolnieniu wadium.

Zespół kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu

Zachęcamy do odwiedzenia naszego portalu poświęconego w całości prawu zamówień publicznych! Wejdź na kio24.org.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa