30.09.2016

Kiedy można wnieść odwołanie?

Ogólnie ustalona zasada wyrażona w art. 180 ust. 1 PZP przewiduje, że „odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy”.

Niemniej, powyższy przepis nie zawsze znajdzie zastosowanie. Już w następnym ustępie prawodawca stwierdza, że w przypadku, gdy wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, odwołanie można wnieść wobec wyraźnie określonych czynności Zamawiającego (art. 180 ust. 2 PZP).

Katalog czynności, od których zawsze można się odwołać

Niezależnie od określonych progów unijnych dla zamówień publicznych, zgodnie z art. 180 ust. 2 PZP, Wykonawca niezadowolony z wyniku postępowania za podstawę odwołania może podać następujące czynności Zamawiającego:

  1. wybór trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
  2. określenie warunków udziału w postępowaniu;
  3. wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  4. odrzucenie oferty odwołującego;
  5. opis przedmiotu zamówienia;
  6. wybór najkorzystniejszej oferty.
Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi