21.06.2022

Kiedy wykluczyć Wykonawcę z uwagi na wprowadzenie w błąd?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który wprowadził go w błąd, co do spełniania wymogów udziału w tym postępowaniu. Jak jednak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 18 lutego 2022 r. (KIO 211/22) Zamawiający powinien być ostrożny w korzystaniu z tego uprawnienia. Jakie możliwości ma zatem Zamawiający? O tym piszemy w dzisiejszym artykule.

Za co wykluczenie Wykonawcy?

Warto podkreślić, że do wykluczenia z postępowania może dojść w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa Wykonawcy. Zatem, przedstawiając informacje, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, Wykonawca celowo chce wprowadzić w błąd Zamawiającego. Dodatkowo działanie Wykonawcy może mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Takie same konsekwencje spotkają również Wykonawcę, który informacje o braku spełnienia wymagań zatai lub nie będzie w stanie wykazać ich spełnienia.

Niezwykle istotne w świetle wyroku KIO 211/22 jest to, że w przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd Wykonawca nie jest wykluczany obowiązkowo. W takiej sytuacji to od Zamawiającego będzie zależało, czy zdecyduje się na wykluczenie Wykonawcy czy skorzysta z innego rozwiązania.

Warto wprowadzić procedury naprawcze

Ze względu na to, że wykluczenie Wykonawcy z postępowania jest dla Zamawiającego niezwykle dotkliwą konsekwencją Izba podkreśliła, że powinien on wykazać się niezwykłą ostrożnością w procesie oceny zachowania Wykonawcy oraz przedłożonych dokumentów. KIO wskazała również, że Zamawiający może posłużyć się procedurami naprawczymi tj. prawa Wykonawcy do uzupełnienia pism, ich poprawienia oraz złożenia Zamawiającemu wyjaśnień.

Skorzystanie z procedury naprawczej nie ogranicza możliwości wykluczenia Wykonawcy, który pomimo złożenia wyjaśnień lub naniesienia poprawek nie udowodni, że do wprowadzenia w błąd nie doszło. Pozwala to jednak Zamawiającemu na bardzo dokładną weryfikację sytuacji i jest odpowiedzią na jedną z podstawowych zasad postępowania w prawie zamówień publicznych – zasadę równości Wykonawców.

Podsumowanie 

Wykonawca, który wprowadził w błąd Zamawiającego, co do spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może zostać z tego postępowania wykluczony. Jednak to od Zamawiającego będzie zależało czy do takiego wykluczenia dojdzie.

Ze względu na surowość kary jaką jest wykluczenie Zamawiający powinien w pierwszej kolejności skorzystać z procedur naprawczych przewidzianych w przepisach.

Więcej artykułów nt. prawa zamówień publicznych znajdziesz na stronie kio24.org. Nasz zespół od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy także w Twojej sprawie. Zapraszamy do kontaktu!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa