31.01.2023

Kiedy wykonawca nie musi odwoływać się od czynności?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Uzasadnienie faktyczne i prawne podane przez Zamawiającego Wykonawcy wyznacza maksymalny zakres kognicji Izby – orzekła KIO w wyroku z 23 maja 2022 r. (KIO 1132/22). Jak wskazała Izba, nie można wymagać od Wykonawcy, aby odwoływał się od czynności, dla której uzasadnienia mu nie podano.

Innymi słowy, uzasadnienie (zwłaszcza faktyczne) podane Odwołującemu w postępowaniu, konstytuuje czynność podjętą przez Zamawiającego względem Wykonawcy. A Wykonawca ten może i musi ją zwalczać wyłącznie w zakresie okoliczności, które legły u jej podstaw i zostały mu zakomunikowane.

Wykonawca musi mieć szansę się obronić!

Zastosowanie danej podstawy prawnej odrzucenia mogą uzasadniać różnorodne okoliczności faktyczne. Stąd właśnie nie tylko wskazany przepis, ale przede wszystkim skonkretyzowane okoliczności faktyczne uzasadniające jego zastosowanie, wyznaczają czynność podjętą przez Zamawiającego, a w konsekwencji – jeżeli Wykonawca odwoła się od niej – zakres kognicji Izby. 

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące obowiązku uzasadnienia (art. 253 ust. 1 PZP) służą temu, aby Wykonawca miał szansę skutecznego zakwestionowania czynności Zamawiającego. Nie byłoby to możliwe lub byłoby poważnie utrudnione, gdyby nie znał on powodów jej podjęcia lub miałby się o nich dowiedzieć dopiero w toku postępowania odwoławczego.

W związku z powyższym zasadność zarzutów odwołania kwestionujących czynność odrzucenia oferty może być oceniana wyłącznie w zakresie tych okoliczności, które zostały przez Zamawiającego przedstawione jako uzasadniające odrzucenie oferty.

Ocena dokonywana przez skład orzekający w tym zakresie nie może więc wykraczać poza uzasadnienie przedstawione przez Zamawiającego i polegać na badaniu konkretnych przyczyn odrzucenia oferty, o których wspomina Zamawiający dopiero na etapie postępowania odwoławczego.

KIO uznaje zarzuty Odwołania: wątpliwości co do SWZ na korzyść Wykonawcy

Izba stwierdziła, że Zamawiający w sposób niezasadny odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie nie spełniania przez Odwołującego warunków udziału w postępowaniu (art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b PZP). W konsekwencji zarzuty odwołania w tym zakresie uznała za uzasadnione. KIO uznała, że z brzmienia SWZ nie wynikało, aby Wykonawca musiał wykazać się realizacją kursów, szkoleń gastronomicznych adekwatnych do przedmiotu zamówienia.

Ponadto w wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 18 marca 2015 r. III Ca 70/15 „zapisy SWZ (…) muszą mieć charakter precyzyjny i jednoznaczny, a wątpliwości powstałe na tym tle muszą być rozstrzygane na korzyść Wykonawcy. Obowiązek takiego formułowania i tłumaczenia ma na celu realizację zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich Wykonawców przystępujących do przetargu.”

Tym samym wskazane przez Odwołującego w wykazie umowy referencyjne obejmujące swoim zakresem kursy i egzaminy z tematyki: „wykonywanie usług kelnerskich” i „barman” obejmowały swoim zakresem usługi gastronomiczne, co wynika z przedłożonych Zamawiającemu referencji.

Podsumowanie

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Więcej nt. prawa zamówień publicznych dowiesz się dzięki naszemu portalowi kio24.org.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa