27.04.2020

Kiedy Wykonawca nie musi przedstawiać Zamawiającemu dokumentów?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, którymi Zamawiający już dysponuje – stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 13 marca 2020 r. (sygn. akt KIO 439/20).

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP, jeżeli wartość zamówienia przekracza lub jest równa kwotom wynikającym z art. 11 ust. 8 PZP, Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP.

Co ważne, termin na złożenie dokumentów wyznacza sam Zamawiający. Jest on jednak ograniczony przepisem i nie może wyznaczyć terminu krótszego niż 10 dni.

Jakich dokumentów może żądać Zamawiający?

Dokumenty, jakie Wykonawca jest zobligowany przedstawić na żądanie Zamawiającego określa prawo zamówień publicznych. Do tego katalogu należą oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,

spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, czy

brak podstaw wykluczenia.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 PZP, Zamawiający musi wskazać listę konkretnych dokumentów w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

Wyjątki od obowiązku przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę

W wyroku z 13 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza przypomniała, że jeśli jeśli Zamawiający dysponuje dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca nie ma obowiązku ich składać.

„Ustawodawca wprowadził rozwiązanie art. 26 ust. 6 PZP w celu ograniczenia ilości dokumentów, których Zamawiający musiałby żądać, a Wykonawca składać, w sytuacji, gdy nie ma takiej potrzeby, gdyż konieczne do oceny spełniania warunku dokumenty są już w posiadaniu Zamawiającego.” (KIO 439/20)

Przypomnijmy, że jak stanowi art. 26 ust. 6 PZP, Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, jeżeli:

 - Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy,

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych.

Podsumowanie

Z praktycznego punktu widzenia art. 26 ust. 6 PZP jest niewątpliwie ważny dla Wykonawców. Pozwala on zmniejszyć ilość dokumentów składanych Zamawiającemu i tym samym ułatwia działania zmierzające do zawarcia umowy o realizację zamówienia publicznego.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa