27.04.2020

Kiedy Wykonawca nie musi przedstawiać Zamawiającemu dokumentów?

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, którymi Zamawiający już dysponuje – stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 13 marca 2020 r. (sygn. akt KIO 439/20).

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP, jeżeli wartość zamówienia przekracza lub jest równa kwotom wynikającym z art. 11 ust. 8 PZP, Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP.

Co ważne, termin na złożenie dokumentów wyznacza sam Zamawiający. Jest on jednak ograniczony przepisem i nie może wyznaczyć terminu krótszego niż 10 dni.

Jakich dokumentów może żądać Zamawiający?

Dokumenty, jakie Wykonawca jest zobligowany przedstawić na żądanie Zamawiającego określa prawo zamówień publicznych. Do tego katalogu należą oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,

spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, czy

brak podstaw wykluczenia.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 PZP, Zamawiający musi wskazać listę konkretnych dokumentów w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

Wyjątki od obowiązku przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę

W wyroku z 13 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza przypomniała, że jeśli jeśli Zamawiający dysponuje dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca nie ma obowiązku ich składać.

„Ustawodawca wprowadził rozwiązanie art. 26 ust. 6 PZP w celu ograniczenia ilości dokumentów, których Zamawiający musiałby żądać, a Wykonawca składać, w sytuacji, gdy nie ma takiej potrzeby, gdyż konieczne do oceny spełniania warunku dokumenty są już w posiadaniu Zamawiającego.” (KIO 439/20)

Przypomnijmy, że jak stanowi art. 26 ust. 6 PZP, Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, jeżeli:

 - Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy,

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych.

Podsumowanie

Z praktycznego punktu widzenia art. 26 ust. 6 PZP jest niewątpliwie ważny dla Wykonawców. Pozwala on zmniejszyć ilość dokumentów składanych Zamawiającemu i tym samym ułatwia działania zmierzające do zawarcia umowy o realizację zamówienia publicznego.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi