01.08.2017

KIO dopuszcza odwołanie od zaniechania przy wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej progów unijnych!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza w trzyosobowym składzie 13 czerwca 2017 roku rozpatrzyła merytorycznie odwołanie złożone w postępowaniu poniżej progów unijnych w zakresie zaniechania Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty (sygn. akt KIO 1107/17).

To orzeczenie otwiera nową linię orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej. Jest korzystniejsze dla Odwołujących, Zamawiający natomiast powinni być przygotowani na nowe podejście KIO.

Nowelizacja

Warto przypomnieć, iż w związku z nowelizacją Prawa zamówień publicznych, od 28 lipca 2016 r. Odwołujący mogą składać odwołania w postępowaniach poniżej progów unijnych wobec czynności Zamawiającego polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 180 ust. 2 pkt 6) PZP).

Mimo powyższej nowelizacji składy Krajowej Izby Odwoławczej w sprawach odwołań na czynności zaniechania odrzucenia oferty przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie rozpatrywały merytorycznie zarzutów odwołania. Wydawały postanowienia o odrzuceniu odwołania w związku z niedopuszczalnością (art. 189 ust. 2 pkt 6) PZP).

Dotychczasowe stanowisko KIO

W licznych orzeczeniach Krajowa Izba Odwoławcza uzasadniała swoje stanowisko, jakoby ustawodawca przewidział możliwość złożenia odwołania wyłącznie na czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyroku z 13 grudnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż „analiza pojęcia "czynności wyboru oferty najkorzystniejszej" (użytego w art. 180 ust. 2 pkt 6 PZP) wskazuje, że ustawodawca wykluczył z jego zakresu wszelkie potencjalne zaniechania, które mogą być przez Zamawiającego popełnione w procesie wyboru oferty najkorzystniejszej (np. zaniechanie odrzucenia oferty, która następnie została uznana za najkorzystniejszą, bądź zaniechanie wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została za taką uznana)” (sygn. akt KIO 2239/16).

Podobnie w wyroku z 22 grudnia 2016 r. KIO wskazuje, iż uzasadnienia treści art. 180 ust. 2 pkt 6) PZP należy szukać w treści znowelizowanego artykułu 92 ust. 1 PZP, z którego wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku jednoczesnego informowania o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o ofertach odrzuconych i Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania (sygn. akt KIO 2313/16).

Nowe podejście

Tymczasem 13 czerwca 2017 r. trzyosobowy skład Krajowej Izby Odwoławczej rozpatrzył merytorycznie odwołanie!

Krajowa Izba Odwoławcza oparła swoje nowe podejście na 22 wyrokach Sądów Okręgowych i stwierdziła, że „podziela i przyjmuje za własny pogląd wyrażany przez Sądy Okręgowe, że pojęcie wyboru oferty najkorzystniejszej musi być rozumiane jako składowa czynności i zaniechań Zamawiającego zakończonych wyborem oferty najkorzystniejszej pod względem materialnym tj. złożonej przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z postępowania i oferty niepodlegającej odrzuceniu”.

Wyrok KIO z 13 czerwca 2017 r. jest na razie jedyny ale mamy nadzieję, że to nowe podejście będzie ewidentną zmianą linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa