06.06.2017

KIO może częściowo uwzględnić odwołanie a częściowo je odrzucić

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z 15 grudnia 2016 r. (sygn. akt: KIO 2285/16) częściowo uwzględniła odwołanie, a częściowo je oddaliła, stwierdzając co do których zarzutów KIO się przychyliła, a które uznała za niezasadne.

Wyrok wzbudził kontrowersje, wobec czego Prezes Urzędu Zamówień Publicznych złożył skargę na to orzeczenie do Sądu Okręgowego w Krośnie. Sąd jednak, 21 marca 2017 r. (sygn. akt I Ca 26/17) wydał wyrok potwierdzający stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Krośnie, art. 192 ust. 1 PZP wskazuje, iż o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku”. Przytoczone zdanie stanowi alternatywę zwykłą. Zasady logiki potwierdzają zatem, że Krajowa Izba Odwoławcza może uwzględnić i oddalić w części odwołanie ponieważ spójnik „lub” powoduje, że częściowe uwzględnienie odwołania nie wyklucza częściowego oddalenia odwołania.

Jednocześnie Sąd Okręgowy potwierdził stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zawarte w skardze, że Izba orzekając o uwzględnieniu w części odwołania, musi obciążyć kosztami postępowania Zamawiającego, nawet jeśli w części oddali odwołanie. KIO nie może dowolnie orzekać o kosztach stosując arbitralnie zasadę obciążenia częściowo kosztami Odwołującego i Zamawiającego.

Wnioski

Jest to nowe podejście do wyrokowania przez Krajową Izbę Odwoławczą. Dotychczas bowiem KIO uwzględniała odwołanie, gdy chociaż jeden z zarzutów podniesionych przez Odwołującego był zasadny, obciążając w całości kosztami Zamawiającego.

Wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie potwierdza, że powstaje nowe podejście do orzekania KIO. Izba zyskuje większą swobodę w podejściu do odwołań, będzie mogła odnieść się do poszczególnych zarzutów już w treści wyroku, a nie w jego uzasadnieniu.

Odwołujący będzie też miał wiedzę o częściowej zasadności swoich zarzutów zawartych w odwołaniu na etapie wyroku, a nie dopiero w pisemnym uzasadnieniu.

Takie podejście może przyczynić się do wzbogacenia orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa