14.04.2020

KIO o interesie w uzyskaniu danego zamówienia

Określone w art. 179 PZP i nast. przepisy przewidują, że środki ochrony prawnej tam opisane przysługują:

Wykonawcy,

uczestnikowi konkursu oraz

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP.

W wyroku z 23 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza podjęła się analizy wskazanego w art. 179 ust. 1 PZP wyrażenia: „interes w uzyskaniu danego zamówienia”.

Jak podkreśla Izba, interes Wykonawcy w uzyskaniu danego zamówienia należy oceniać każdorazowo. Jako przykład KIO wskazuje sytuację, gdy nie zostało dowiedzione, że Zamawiający ponowi zamówienie oraz że przedmiot i warunki zamówienia nie ulegną istotnym zmianom. Natomiast ponowione postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie konkurencyjnym, umożliwiającym udział odwołującego się Wykonawcy.

„Podkreślić w tym miejscu trzeba konkretny charakter interesu w uzyskaniu zamówienia (umowy) oraz znaczenie odwołania jako środka ochrony prawnej, nakierowanego na ochronę interesów uczestników postępowania o udzielenie zamówienia, nie zaś interesu publicznego.” (KIO 2481/19)

Wykluczenie powoduje brak interesu

W wydanym orzeczeniu KIO zwróciła także uwagę, że fakt wykluczenia Wykonawcy z postępowania jest równoznaczny z brakiem interesu w uzyskaniu danego zamówienia.

W takiej sytuacji Wykonawca nie może ponieść szkody na skutek ewentualnych naruszeń PZP, których dopuścił się Zamawiający w stosunku do innej oferty.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO