06.11.2018

KIO o konstrukcyjnych wymogach odwołania

Odwołanie powinno spełniać określone prawem wymogi. Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych powinno:

  • wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
  • zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
  • określać żądanie oraz
  • wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Ciekawe orzeczenie w kwestii art. 180 PZP wydała Krajowa Izba Odwoławcza 16 kwietnia 2018 r. (sygn. akt KIO 433/18).

KIO wskazała, że jeżeli podnoszone przez odwołującego w toku rozprawy okoliczności nie zostały wyraźnie i wprost ujęte w treści PZP, nie będą brane przez Krajową Izbę Odwoławczą pod uwagę.

Co ważne, Izba nie może brać ich pod uwagę choćby okoliczności te mieściły się w ramach ogólnie wskazanej podstawy faktycznej zarzutu.

Gdzie umieścić zarzut w odwołaniu?

W ocenie KIO, określone w przepisach wymogi konstrukcyjne odwołania przesądzają, że treść zarzutu nie jest ograniczona wyłącznie do twierdzeń zawartych we wstępnej części odwołania, lecz dotyczy również okoliczności faktycznych zawartych w sformułowanej przez odwołującego argumentacji.

„Odwołanie powinno wyrażać zastrzeżenia wobec dokonanych przez Zamawiającego czynności lub zaniechań, co oznacza obowiązek zaprezentowania przez odwołującego nie tylko podstawy prawnej takich zastrzeżeń, ale przede wszystkim argumentacji odnoszącej się do postulowanej oceny.” (KIO 433/18)

Podsumowanie

Z przytoczonego orzeczenia KIO warto zapamiętać dwa twierdzenia. Po pierwsze, zarzuty odwołania winny być konkretnie wskazane w treści odwołania. Po drugie, zarzuty nie muszą znaleźć się bezwzględnie w petitum składanego odwołania.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO