09.01.2017

Klauzula wykonalności dla wyroku KIO - jak ją zdobyć?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zazwyczaj, chcąc zdobyć klauzulę wykonalności dla korzystnego wyroku, należy zwrócić się do sądu powszechnego, który wydał wyrok. Ta zasada dotyczy zarówno spraw karnych, cywilnych i innych.

W kwestii uzyskania klauzuli wykonalności dla wyroku wydanego przez Izbę sytuacja ma się trochę inaczej. KIO nie może nadać klauzuli wykonalności swoim orzeczeniom. Traktuje o tym art. 197 PZP.

Do kogo się zwrócić?

Zgodnie z art. 197 § 3 PZP, Sąd stwierdza wykonalność orzeczenia Izby nadającego się do wykonania w drodze egzekucji, nadając orzeczeniu klauzulę wykonalności.

Natomiast na podstawie art. 197 § 1 PZP, orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu. Przepis art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

Opierając się na k.p.c. należy stwierdzić, że klauzulę wykonalności dla wyroku KIO nada sąd rejonowy. Jednak w zależności od okoliczności, należy się zwrócić do różnych sądów rejonowych.

Z zasady, będzie to sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika. Dopiero w drugiej kolejności, jeśli nie możemy ustalić takiej właściwości, klauzulę nadaje sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja. W końcu, jeśli wierzyciel planuje wszcząć egzekucję za granicą, konieczne będzie zwrócenie się do sądu rejonowego, w którego okręgu tytuł został sporządzony (w przypadku KIO powinien to być Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie).

Klauzula wykonalności zawsze na wniosek!

Jeśli do egzekucji potrzebna jest klauzula wykonalności, to niezwłocznie powinno się złożyć wniosek o jej nadanie. Zgodnie z art. 197 § 2 PZP, o stwierdzeniu wykonalności orzeczenia Izby sąd orzeka na wniosek strony. Nie nastąpi to z urzędu, a zaniechanie w tej kwestii może spowodować bezskuteczność egzekucji, np. komornik nie przyjmie sprawy do egzekucji.

Wnosząc o nadanie klauzuli wykonalności, strona jest zobowiązana załączyć do wniosku oryginał lub poświadczony przez Prezesa Izby odpis orzeczenia Izby.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa