30.03.2020

Konsorcjum, czyli wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. Jest to przywilej wynikający wprost z przepisów prawa zamówień publicznych. Kiedy podmioty postanowią złożyć ofertę jako konsorcjum, mimo że są oddzielnymi podmiotami, na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia są traktowani jak jeden Wykonawca. Także przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się w takim przypadku odpowiednio.

Co ważne, Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika, który m.in. będzie reprezentował konsorcjum w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Z uwagi na częstą praktykę zawiązywania konsorcjów, szczególnie przy przetargach o dużej wartości i złożoności zdarza się, że tematyka ta rozważana jest nawet przez Sądy Apelacyjne. Z takim przypadkiem mieliśmy do czynienia 22 stycznia 2020 r., kiedy to Sąd Apelacyjny w Warszawie, wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I ACa 147/19.

W sprawie tej Sąd wskazał, że przedmiot niektórych umów zawieranych w reżimie ustawy o zamówieniach publicznych jest na tyle skomplikowany, że pojedynczy Wykonawca – w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego – może nie mieć zdolności do ubiegania się o ich zawarcie.

„Zasady współdziałania Wykonawców zabiegających o zawarcie z nimi umowy w reżimie ustawy o zamówieniach publicznych, a następnie wspólnie tę umowę wykonujących, ustalane są przez nich w umowach o współpracę, zwanych zwykle umowami konsorcjalnymi.” (I ACa 147/19)

Jakie są kluczowe cechy konsorcjum?

W wyroku Sąd wskazał kilka kluczowych elementów konsorcjum, które warto zapamiętać. Sąd przypomniał, że konsorcja:

są zawiązywane dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego,

nie stanowią odrębnych podmiotów prawa,

nie mają osobowości prawnej,

są powoływane na podstawie umowy o wspólne działanie (przy zawieraniu strony korzystają ze swobody kontraktowej,

na ogół mają byt tymczasowy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi