17.09.2018

Lekkomyślność i niedbalstwo uzasadniają wykluczenie z postępowania!

Lekkomyślność i niedbalstwo uzasadniają wykluczenie z postępowania!

O tym, że w przypadku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa, a przez to wprowadzenia Zamawiającego w błąd, Wykonawca podlega wykluczeniu, prawdopodobnie wie wielu. Nie wolno jednak zapominać, że jedną z przesłanek wykluczenia z postępowania jest także po prostu lekkomyślność i niedbalstwo po stronie Wykonawcy.

Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na podejmowane przez niego decyzje.

W tym zakresie ważne orzeczenie wydała Krajowa Izba Odwoławcza 15 czerwca 2018 r. (sygn. akt KIO 1000/18).

Stanowisko KIO

W ocenie Izby, norma zawarta w art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP stanowi o wykluczeniu Wykonawcy, gdy informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd przedstawione zostaną w sposób zawiniony, przy czym wystarczające jest wykazanie winy nieumyślnej w postaci:

  • lekkomyślności, którą rozumie się jako brak zamiaru, co do bezprawnego działania, jednak przy świadomości, że działanie może naruszać prawo, lub
  • niedbalstwa - kiedy Wykonawca wprost nie przewiduje skutku, jakim jest wprowadzenie Zamawiającego w błąd, podczas gdy skutek ten mógł i powinien był przewidzieć.

KIO przypomniała, że należyta staranność profesjonalisty nakłada na Wykonawcę obowiązek, aby upewnił się czy deklarowany w ofercie, dokumentach i oświadczeniach stan rzeczy odpowiada rzeczywistości.

„W odniesieniu natomiast do lekkomyślności lub niedbalstwa, kwestia ta pozostaje w sferze ocen Zamawiającego, który nie dysponuje środkami pozwalającymi przedstawić dowody na stopień winy Wykonawcy.” (KIO 1000/18)

Podsumowanie

W uzasadnieniu swojego wyroku Izba podkreśliła, że istnieją okoliczności bez wątpienia stanowiące podstawę do przypisania Wykonawcy lekkomyślności lub niedbalstwa. Wskazać można tutaj sytuację, gdy z porównania informacji przedstawionych przez Wykonawcę z wymaganiami postanowionymi przez Zamawiającego wynika, że działający z należytą starannością Wykonawca powinien mieć świadomość, że przedstawione informacje tym oczekiwaniom nie odpowiadają, a mimo to potwierdził okoliczność przeciwną.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO