11.12.2018

Lekkomyślność lub niedbalstwo prowadzą do wykluczenia Wykonawcy

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą odpowiedzialność za składane oświadczenia i informacje. Jednym z przepisów, który reguluje tę kwestię jest art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP.

Zgodnie z jego treścią, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego lub mogące mieć istotny wpływ na podejmowane przez niego w postępowaniu o udzielenie zamówienia decyzje.

Dla stwierdzenia niezgodności informacji z rzeczywistością nie ma znaczenia ani kwestia źródła przekazywanych danych ani też intencja Wykonawcy, w końcu także w jakim zakresie nierzetelne dane zostały zaprezentowane.

Powyższe stanowisko przedstawiła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 9 kwietnia 2018 r.(sygn. akt KIO 531/18).

Izba podkreśliła, że jeżeli w złożonym oświadczeniu Wykonawca przedstawił informacje odnośnie osób którymi dysponuje, pozostające w sprzeczności z faktami, zaś podmiot trzeci dotarł do właściwych informacji uznać należy, że wykazał się on co najmniej niedbalstwem wpisującym się w hipotezę normy prawnej uregulowanej w treści art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP.

„Dla oceny zaistnienia przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania w oparciu o przesłankę art. 24 ust. 1 pkt 17 nie może mieć znaczenia sama potencjalna możliwość wykrycia danych niezgodnych z rzeczywistością, bowiem czyniłoby to ową instytucję martwą.” (KIO 531/08)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO