19.10.2016

Nie możesz wnieść odwołania… I co wtedy?

W przypadku, kiedy wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, katalog czynności, na które przysługuje odwołanie jest ograniczony. Co w takim razie zrobić, jeżeli jesteśmy przeświadczeni o niezgodności działania Zamawiającego z ustawą albo zaniechania przez niego czynności, do których jest zobowiązany, a nie przysługuje nam możliwość odwołania? Przewidując takie okoliczności, ustawodawca przypomina rozwiązanie…

 

Informacja o czynności niezgodnej z ustawą

Podstawową możliwością, którą może wykorzystać Wykonawca lub uczestnik konkursu niemogący wnieść odwołania jest poinformowanie Zamawiającego o jego niezgodnych działaniach lub zaniechaniu przez niego czynności, do których jest zobowiązany ustawą (art. 181 ust. 1 PZP).

Prawdą jest, że informacja dla Zamawiającego ma niezwykle słabą możliwość oddziaływania na jego dalsze działania. Warto jednak zwrócić uwagę na okoliczności przemawiające za użytecznością tego środka komunikacji z Zamawiającym.

Po pierwsze, Zamawiający może nie zdawać sobie sprawy, że dopuszcza się naruszenia przepisów ustawy. Otrzymanie takiej informacji może skłonić go do podjęcia alternatywnych rozwiązań.

Po drugie, okoliczności użycia tego środka wskazują, że dla Wykonawcy czy uczestnika konkursu jest to jedyna czynność, której podjęcie posiada w swoim wachlarzu możliwości. Warto ją więc wykorzystać.

 

O czym trzeba pamiętać?

Co najważniejsze, informację o czynności niezgodnej z ustawą Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania.

Także, na czynności podjęte skutkiem uznania zasadności przekazanej informacji nie przysługuje odwołanie, chyba że znajdują się one w katalogu czynności, na które zawsze ono przysługuje (art. 181 ust. 3 p.z.p., w związku z art. 180 ust. 2 p.z.p.).

Niektórzy twierdzą, iż ustawodawca równie dobrze mógłby nie wprowadzać przepisu uwzględniającego prawo Wykonawcy do poinformowania Zamawiającego o czynności niezgodnej z ustawą. Jest to czynność faktyczna, zawsze dostępna dla każdego Wykonawcy czy uczestnika konkursu. Jednak fakt, że taki przepis został zamieszczony w ustawie ma charakter deklaratoryjny, przypomina o tej potencjalnej możliwości do wykorzystania.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi