14.09.2016

Nie wniesiesz odwołania faksem!

Zgodnie z art. 180 ust. 4 PZP

odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Innymi słowy, wszelkie pozostałe formy wniesienia odwołania są niedopuszczalne – w tym także złożenie odwołania za pomocą faksu.

Co w wypadku, gdy odwołanie wniesiono faksem?

Odwołanie musi być opatrzone oryginalnym podpisem Odwołującego albo jego pełnomocnika. W przypadku, gdy tego podpisu zabraknie, strona zostanie wezwana do uzupełnienia braków formalnych w określonym terminie. Do tego czasu rozeznanie odwołania zostanie zawieszone.

Wydaje się, że w przypadku dokumentów przesłanych faksem sytuacja powinna wyglądać analogicznie. Nie zostały one poświadczone oryginalnym podpisem, więc Odwołujący powinien zostać wezwany do uzupełnienia tego braku. Niemniej, jako formę dokumentu niezgodną z przewidzianymi w ustawie możliwościami, odwołanie złożone do KIO faksem jest traktowane odmiennie.

Zgodnie z utrwaloną praktyką Izby, odwołanie wniesione za pomocą faksu nie zostanie rozpatrzone i pozostanie bezskuteczne. W celu uniknięcia utraty prawa do odwołania od niezgodnej z ustawą czynności Zamawiającego (lub w przypadku zaniechania przez niego swojego ustawowego obowiązku), Wykonawca musi ponownie złożyć odwołanie, tym razem w poprawnej, określonej przepisami formie, przed upłynięciem terminu na jego złożenie, przewidzianym w art. 182 PZP.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO