30.05.2017

Niedbalstwo Wykonawcy może być kosztowne

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Nowelizacja prawa zamówień publicznych z 28 lipca 2016 r. wprowadziła ciekawy przypadek wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

Jak stanowi art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Podkreślam, że przepis ten zawiera nakaz„wyklucza się”. Zamawiający ma zatem obowiązek wykluczyć Wykonawcę, jeśli spełnia on przesłanki wskazane w powyższym punkcie.

Kluczowa jest istotność

Wprowadzające w błąd informacje, wystarczające do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, muszą być informacjami mogącymi mieć istotny wpływ na podejmowane decyzje Zamawiającego. Spełnienie przesłanki istotności jest konieczne dla ewentualnego zastosowania tej normy!

Lekkomyślność lub niedbalstwo

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 382/17) wprowadzenie w błąd powinno być wynikiem co najmniej lekkomyślności lub niedbalstwa, którego skutkiem powinno być pozostawanie przez Zamawiającego w błędnym przekonaniu co do pewnego stanu rzeczy.

Co warte odnotowania, Izba wskazała, iż jej zdaniem przesłanka wykluczenia zawarta w art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP jest pojemna i w związku z tym zawiera w sobie przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 PZP, które można uznać za kwalifikowane przypadki wprowadzenia w błąd uregulowany w pkt 17.

Jak inny Wykonawca może udowodnić lekkomyślność?

„Aby zatem mogło dojść do podważenia ujętych i przedstawionych w dokumencie JEDZ oświadczeń winny zostać przedstawione dowody spoza dokumentacji postępowania (spoza treści wniosku lub oferty złożonej w postępowaniu, jak również spoza korespondencji pomiędzy Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia a podmiotem zamawiającym). Wówczas na skutek swego rodzaju "wyjścia" poza informacje dostępne w ramach postępowania dochodzi do wykazania rzeczywistego stanu rzeczy podważającego stan wiedzy dostępny w postępowaniu.” (KIO 382/17)

Podsumowanie

Wykonawcy biorący udział w postępowaniach muszą pamiętać, że nieprzemyślane składanie wprowadzających w błąd oświadczeń może mieć daleko idące skutki – włącznie z ostatecznym oraz obligatoryjnym wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa