22.07.2019

Niezgodność oferty z SIWZ musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zobligowany jest do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli ta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zastrzeżeniem jest tutaj art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP.

Zgodnie z przywołanym artykułem Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Przy tym niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Różnica pomiędzy ofertą a SIWZ nie może dać się usunąć

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej przedstawionej w wyroku z 16 maja 2019 r., w art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP stwierdzona przez Zamawiającego różnica pomiędzy ofertą a SIWZ „musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny”.

Zdaniem Izby, dotyczyć powinna sfery niezgodności zobowiązania zamawianego w SIWZ oraz zobowiązania oferowanego w ofercie, bądź też może polegać na sporządzeniu i przedstawieniu oferty w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ.

Ponadto, jak wskazała KIO: „możliwe być winno wskazanie i wykazanie na czym konkretnie niezgodność ta polega – co i w jaki sposób w ofercie nie jest zgodne z konkretnie wskazanymi, skwantyfikowanymi i ustalonymi fragment

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi