05.09.2017

Nowa interpretacja przepisów o uzupełnianiu danych dotyczących podmiotów trzecich udostępniających zasoby – wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wyrok Trybunału

Trybunał Sprawiedliwości UE 4 maja 2017 r. (sygn. C-387/14) wydał wyrok w sprawie Esaprojekt. Dotyczył on możliwości poprawiania i uzupełniania szczegółów oferty dotyczących podmiotów udostępniających zasoby.

W przedmiotowym stanie faktycznym, Wykonawca powołał się na doświadczenie podmiotu trzeciego po upływie terminu składania ofert. Wtedy też dostarczył zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji zdolności i środków niezbędnych do realizacji zamówienia. W ocenie Trybunału takie wyjaśnienia stanowią istotną i znaczącą zmianę pierwotnej oferty, przypominającą raczej przedstawienie nowej oferty.

Zdaniem Trybunału „Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powoływania się na zdolności podmiotów trzecich w ramach wyjaśniania i uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu”.

Nowa interpretacja

Dodany w ustawie PZP art. 22a ust. 6, określa uprawnienie Zamawiającego do żądania od Wykonawcy, aby w sytuacji gdy zgłoszony uprzednio podmiot udzielający zasobów nie wykazał posiadania zasobu, Wykonawca sam wykazał ten zasób albo zastąpił ten podmiot, podmiotem trzecim.

Zgodnie zaś z art. 26 ust. 3 PZP, Zamawiający wzywa Wykonawcę o uzupełnienie dokumentów w przedmiocie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

A zatem uzupełniając dokumenty, Wykonawca ma możliwość zmienić zgłoszony podmiot trzeci na inny podmiot trzeci, albo wykazać spełnianie warunku samodzielnie (własnym potencjałem).

Jednak w świetle analizowanego wyroku Trybunału, Wykonawca może zmienić ten podmiot  wyłącznie w sytuacji, gdy w momencie składania oferty (wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) opierał się na zdolnościach podmiotów trzecich w tym zakresie.

Trybunał Sprawiedliwości uznał za niedopuszczalne, ażeby Wykonawca samodzielnie wykazujący spełnianie warunku na etapie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na etapie uzupełniania dokumentów powołał się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego!

Wnioski

Jeżeli Wykonawca składa samodzielnie ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie może ich uzupełnić powołując się na zasoby podmiotów trzecich!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa