21.01.2019

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.1. Co się zmieni w KIO?

Część 1: Co się zmieni w KIO?

 W 2019 r. zostanie uchwalona zupełnie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. W nadchodzących artykułach będziemy opisywali zasadnicze zmiany przez nią wprowadzone. W części pierwszej wytłumaczymy, co zmieni się w Krajowej Izbie Odwoławczej.

 Rozwiązywanie sporów

 Krajowa Izba Odwoławcza uzyska dodatkowe uprawnienia dzięki utworzeniu wyodrębnionego wydziału KIO, zajmującego się rozwiązywaniem sporów między Wykonawcą a Zamawiającym w szybkim tempie – maksymalnie do sześciu miesięcy.

Na etapie wykonywania inwestycji jest to dużo korzystniejsze rozwiązanie, zarówno dla Zamawiającego jak i dla Wykonawcy. Próba szybkiego zażegnania takich konfliktów przed nowym wydziałem KIO może pomóc uchronić przed zrywaniem umów, ponoszeniem kosztów związanych z zabezpieczeniem inwestycji i znalezieniem nowych Wykonawców. Może oszczędzić także czekania przez kilka lat na rozstrzygnięcie skomplikowanego sporu przez Sąd powszechny.

 Zmiany w KIO

Odwołania w sprawie zamówień publicznych poniżej progów unijnych będą mogły być składane w pełnym zakresie, a nie jak obecnie, w ograniczonym tylko do kilku okoliczności.

Poza tym, odwołania mają być rozstrzygane w składach trzyosobowych. Jednak w mniej skomplikowanych sprawach Prezes KIO będzie mógł skierować je do rozpoznania przez skład jednoosobowy.

 Skarga do Sądu

W celu urealnienia możliwości składania skarg do sądu na orzeczenie KIO zostanie obniżona opłata sądowa do trzykrotności wpisu wpłacanego do KIO.

Rozpoznawaniem skarg zajmie się jeden wyspecjalizowany Sąd w Warszawie, podobny do obecnego Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 Wnioski

 Zmiany należy ocenić pozytywnie, w szczególności powołanie nowego wydziału KIO do rozstrzygania sporów oraz zwiększenia składów orzekających KIO do 3 członków. Uzasadnione jest także powołanie nowego Sądu rozstrzygającego skargi na orzeczenia KIO, albowiem specjalizacja Sędziów orzekających nt. zamówień publicznych jest konieczna i przyczyni się do ujednolicenia orzecznictwa sądowego.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO