02.04.2019

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.2. Zakazane klauzule umowne

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych ma zostać uchwalona w 2019 r. Pisaliśmy już o planowanych w projekcie ustawy zmianach w KIO (tutaj). W tym artykule zajmiemy się równie ciekawym zagadnieniem, jakim jest wprowadzenie do PZP katalogu klauzul abuzywnych

Umowa o zamówienie publiczne

W pierwszej kolejności ustawodawca wprowadza obowiązek współdziałania Zamawiającego i Wykonawcy przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.

Ponadto, w proponowanych rozwiązaniach ustawodawca potwierdza zasadę pisemności i zasadę jawności umowy o zamówienie publiczne. Umowa o zamówienie publiczne winna być udostępniana na zasadach wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zasada proporcjonalności

Ustawodawca proponuje wprowadzenie zasady proporcjonalności zapisów w umowie o zamówienie publiczne.

Za niedozwolone uznaje postanowienia umowy, które kształtują prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy w sposób nieproporcjonalny do:

a) rodzaju zamówienia,

a) ryzyk związanych z realizacją zamówienia.

Klauzule niedozwolone

Za nieproporcjonalne ustawodawca uznaje postanowienia przewidujące:

1) naliczanie kar umownych za opóźnienie, jeżeli opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada;

2) naliczanie kar umownych za zachowanie Wykonawcy niezwiązane z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem;

3) kary umowne rażąco wygórowane;

4) odpowiedzialność Wykonawcy za wykonanie świadczeń, które nie były możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę działającego z należytą starannością.

Wnioski

Wprowadzenie katalogu klauzul niedozwolonych w umowie o zamówienie publiczne należy uznać krok we właściwym kierunku. Takie działania są bardzo oczekiwane przez rynek zamówień publicznych.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO