17.10.2017

O czym pamiętać obliczając cenę oferty?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Błędy w obliczeniu ceny lub kosztu przez Wykonawcę stanowią podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego (art. 89 ust. 1 pkt 6 PZP).

O czym muszą pamiętać Wykonawcy, by nie dać argumentu do odrzucenia swojej oferty? Wyjaśnię to w dzisiejszym artykule.

Podatek od towarów i usług – VAT

Wiele orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dotyka przypadków złożenia oferty, w której wystąpiły problemy w zakresie podatku od towarów i usług. Pokazuje to, że Wykonawcy niejednokrotnie mają problem z właściwym ustaleniem, obliczeniem a także wskazaniem w ofercie danych dotyczących VAT.

Określenie ceny, w której Wykonawca uwzględnił nieprawidłową stawkę VAT jest błędem w obliczeniu ceny w składanej ofercie (KIO 2483/16). Opinię taką podtrzymała Krajowa Izba Odwoławcza w postępowaniu KIO 349/16 wskazując, że podanie błędnej stawki VAT jest powszechnie przyjmowane za błąd w obliczeniu ceny.

Co ciekawe, Wykonawca nie może w ofercie nie podać wartości netto, wartości VAT oraz wartości brutto, wskazując, że bierze on na siebie ryzyko ewentualnej zapłaty VAT z uzyskanego wynagrodzenia”.

„Dopuszczenie takiej możliwości prowadziłoby do nieporównywalności ofert złożonych w postępowaniu, a także do utrudnienia oceny oferty pod kątem rażąco niskiej ceny.” (KIO 305/16)

Należy także podkreślić, że nie jest obowiązkiem Zamawiającego wskazanie właściwej stawki VAT. Jak orzeczono w sprawie KIO 798/16 „nie stanowi naruszenia przepisów PZP pozostawienie określenia właściwej stawki VAT Wykonawcy składającemu ofertę”.

Wynagrodzenie ryczałtowe w ofercie

Drugim, często powtarzającym się wątkiem w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej jest kwestia wynagrodzenia ryczałtowego.

 

Przykładowo, 5 października 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, że nawet przy cenie ryczałtowej oferta musi spełnić warunki poprawności określone w art. 89 ust. 1 PZP, a więc m.in. być zgodna z wymaganiami SIWZ, nie zawierać błędów w obliczeniu ceny czy ceny rażąco niskiej.

„Fakt, że cena oferty jest ceną ryczałtową, nie oznacza, że nie musi ona spełniać warunków poprawności określonych w art. 89 ust. 1 PZP, może być niespójna albo wręcz wewnętrznie sprzeczna, nie obejmować całego przedmiotu zamówienia, być niezgodna z wymaganiami SIWZ, czy zawierać błędne wartości czy błędy w obliczeniu ceny.” (KIO 1681/16)

Izba podkreśla (KIO 1681/16), że obowiązku badania, czy cena oferty została skalkulowana poprawnie, nie wyłącza fakt ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtowej. Spoczywający na Zamawiającym obowiązek wynika z ustawy i nie jest możliwe skuteczne uchylenie się od niego.

Podsumowanie

W podsumowaniu dzisiejszego artykułu przytoczę orzeczenie KIO w sprawie 542/16. Izba orzekła w nim, iż błędem w obliczeniu ceny, w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 6 PZP., jest błąd co do prawidłowego ustalenia stanu faktycznego, nie zaś nieprawidłowe wykonanie czynności arytmetycznych składających się na obliczenie ceny. Błędy w obliczeniu ceny charakteryzują się tym, że nie można ich w żaden sposób poprawić.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa