14.01.2019

Obowiązek doprecyzowania w odwołaniu okoliczności faktycznych

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie art. 180 ust. 3 PZP składane przez Wykonawcę odwołanie, powinno wskazywać:

czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,

zwięzłe przedstawienie zarzutów,

określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Poza treścią samego odwołania Wykonawca nie ma możliwości doprecyzowywania zawartych w nim zarzutów przez wskazywanie na właściwe im okoliczności faktyczne. Takie stanowisko zajęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 31 października 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 2036/18

„Jeżeli zatem podnoszone przez Odwołującego w toku rozprawy przed Izbą okoliczności nie zostały wyraźnie i wprost ujęte w treści wniesionego odwołania, to ich późniejsze wskazywanie nie może być brane przez Krajową Izbę Odwoławczą pod uwagę, choćby okoliczności te mieściły się w ramach ogólnie wskazanej podstawy faktycznej zarzutu.” (KIO 2036/18)

Podsumowanie

Mając na uwadze powyższe orzeczenie, warto dokładnie przemyśleć zarzuty, które zostaną przedstawione w odwołaniu oraz należycie je uzasadnić. Odwołujący musi przy tym wskazać  konkretne okoliczności faktyczne i prawne.

Pamiętać bowiem należy, że zgodnie z art. 192 ust. 7 PZP, Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu.

Podziel się artykułem

Rafał Głodowski

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz prawa zamówień publicznych. Reprezentuje Klientów – zarówno Odwołujących jak i Zamawiających – w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa