04.11.2019

Obowiązek podatkowy Zamawiającego a zobowiązania Wykonawcy

Obowiązkiem Wykonawcy składającego ofertę, jest poinformowanie Zamawiającego, czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – podkreśliła Krajowa Izba Odwoławcza.

W wyroku wydanym 10 września 2019 r. Izba podkreśliła, że w przypadku faktycznego powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca obowiązany jest dopełnić dwóch obowiązków informacyjnych.

Za obowiązki te Izba uznaje:

wskazanie Zamawiającemu nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego oraz

wskazanie ich wartości bez kwoty podatku.

Należy w tym miejscu przypomnieć obowiązki Zamawiającego wynikające z art. 91 ust. 3 PZP. Wybór oferty, która prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wymaga doliczenia do przedstawionej w niej ceny, kwoty podatku, który miałby obowiązek rozliczyć. Dopiero po doliczeniu podatku, może być oceniana opłacalność takiej oferty.

Składając ofertę, to Wykonawca informuje Zamawiającego, czy jej wybór będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego. Wykonawca wskazuje przy tym nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wartość bez kwoty podatku.

„Z art. 91 ust. 3a PZP nie wynika obowiązek Wykonawcy polegający na wskazaniu Zamawiającemu właściwej stawki podatku VAT dla dostawy lub usługi będącej przedmiotem konkretnego zamówienia publicznego.” (KIO 1654/19)

Podsumowanie

Jakkolwiek obowiązkiem Wykonawcy jest poinformowanie Zamawiającego o fakcie powstania obowiązku podatkowego, to już obowiązek ustalenia w danym stanie faktycznym, jaka stawka podatku znajdzie zastosowanie, pozostaje w zakresie obowiązków Zamawiającego.

„Skoro bowiem w celu oceny oferty, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w świetle ww. przepisu Zamawiający zobowiązany jest doliczyć do przedstawionej w ofercie kwoty podatek VAT, to obowiązek ustalenia właściwej stawki tego podatku obciąża Zamawiającego.” (KIO 1654/19).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO