21.08.2017

Obowiązek wykazania tajemnicy przedsiębiorstwa

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Kwestia tajemnicy przedsiębiorstwa i zastrzegania informacji budzi niemałe kontrowersje. Stąd tematyką tą często zajmuje się Krajowa Izba Odwoławcza. Co jakiś czas pojawiają się ciekawe orzeczenia w tym zakresie. Dzisiaj przedstawię jedno z orzeczeń KIO, w którym Izba tłumaczy, jak rozumieć obowiązek „wykazania” przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zachęcam jednocześnie do zapoznania się z innym artykułem o zastrzeganiu tajemnicy przedsiębiorstwa, który przeczytasz tutaj.

Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 8 ust. 3 PZP nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Wykonawca może zastrzec udostępniane informacje. Jego obowiązkiem jest wykazanie, iż informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Izba o wyjątkowości art. 8 ust. 3 PZP

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 12 czerwca 2017 r. (sygn. akt KIO 1015/17) poddała analizie art. 8 ust. 3 PZP. Jak stwierdziła Izba, poprzez uprawnienie do ograniczenia dostępu innych Wykonawców do pewnych informacji, przepis ten jest wyjątkiem od zasady jawności (określonej w art. 8 ust. 1 PZP).

Jak rozumieć pojęcie „wykazania”?

Orzeczenie wydane przez Krajową Izbę Odwoławczą jasno i precyzyjnie pokazuje jak należy rozumieć obowiązek „wykazania” przez Wykonawcę potrzeby zastrzeżenia informacji.

KIO tłumaczy, że pojęcie „wykazał” użyte w art. 8 ust. 3 PZP nie jest równoznaczne z pojęciem „udowodnił” lub „przedstawił dowody”, które wprost nie zostały w tym przepisie użyte.

„Uwzględniając racjonalność ustawodawcy, należy przyjąć, że gdyby w art. 8 ust. 3 PZP chodziło o przedstawienie pliku dowodów, to ustawodawca wskazałby wyraźnie na wymóg udowodnienia, tak jak to uczynił literalnie - w co najmniej kilku przepisach PZP.” (KIO 1015/17)

Wykazanie i udowodnienie. To samo?

W mojej ocenie warto dobrze zapamiętać przedmiotowy wyrok, gdyż zawiera wiele cennych wskazówek, tak dla Wykonawców jak i dla Zamawiających. Izba zwróciła uwagę chociażby na fakt, że przepisy PZP jednoznacznie i wprost wskazują na obowiązek przedstawienia przez Wykonawcę dowodów, jeśli jest to uzasadnione potrzebami postępowania.

„W art. 8 ust. 3 PZP. taki obowiązek nie został na Wykonawców nałożony. W świetle przepisów PZP nie sposób uznać, że ustawodawca zamiennie posługuje się pojęciami „wykazać” oraz „udowodnić”.” (KIO 1015/17)

Czy Wykonawca może wykazać tajemnicę oświadczeniem?

Zdaniem KIO wyrażenie „wykazał” winno być rozumiane jako „należycie uzasadnił”. Uzasadnienie Izby wskazuje, że jeśli oświadczenie Wykonawcy jest logiczne, spójne i powołuje się na fakty, to może być ono środkiem dowodowym.

Co więcej, według KIO oświadczenie Wykonawcy „stanowi jeden z podstawowych środków dowodowych, wykorzystywanych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa