05.12.2017

Obowiązki przy przedłużeniu terminu związania ofertą

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Złożona w postępowaniu oferta wiąże Wykonawcę. Zgodnie z prawem zamówień publicznych Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą.

Jednocześnie, jeśli Wykonawca odmówi wyrażenia zgody na przedłużenie terminu składania ofert, nie utraci on wadium wniesionego na zasadach opisanych w art. 45 PZP.

Warunek przedłużenia terminu związania ofertą

Zgodnie z art. 85 ust. 4 PZP przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylkojednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

Z kolei, jeśli przedłużenie okresu ważności wadium nie jest możliwe, to Wykonawca winien wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Dodatkowo, w przypadku gdy przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Termin związania ofertą a wadium

Warto przytoczyć wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 17 października 2017 r. (KIO 1832/16). Zdaniem KIO, przedłużenie terminu ważności wadium nie może być rozumiane jako wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

„Przepis art. 85 ust. 4 PZP, który mówiąc o jednoczesności przedłużenia terminu związania ofertą i przedłużenia okresu ważności wadium wyodrębnia jednak te dwie czynności.” (KIO 1832/16)

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane przez KIO w postępowaniu odwoławczym o sygnaturze KIO 871/14. Izba stwierdziła w nim, że art. 85 ust. 2 i 4 PZP nie przesądza, czy przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenie wadium ma być jedną czynnością, czy dwiema.

Przedłużenie terminu – prawo czy obowiązek?

Przedłużenie terminu związania ofertą i wniesienia wadium jest prawem Wykonawcy. W sprawie KIO 2154/14 Izba orzekła, że uprawnieniem, nie obowiązkiem Wykonawcy, jest możliwość przedłużenia przez tego Wykonawcę terminu związania ofertą i wniesienia nowego wadium, czy to samodzielnie, czy to na wezwanie Zamawiającego.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa