10.09.2018

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SIWZ są wiążące

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W ciekawym wyroku z 11 czerwca 2018 r. (sygn. akt KIO 929/18) Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła, że odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców stanowią integralną część SIWZ.

 

Zarówno Zamawiający, jak i Wykonawcy są związani treścią odpowiedzi, co potwierdza liczne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej i Sądów Okręgowych.

 

Warto zwrócić uwagę, że w przytoczonej sprawie Zamawiający w SIWZ sam zapisał zasadę, iż „w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego”.

 

Powyższe stanowisko KIO jednoznacznie wskazuje na wagę odpowiedzi Zamawiającego, które stanowią zmianę SIWZ i są interpretacją postanowień SIWZ.

 

Pamiętać bowiem należy, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 PZP „w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

 

Tak, jak wskazywał skład orzekający KIO w wyroku z 11 czerwca 2018 r., ugruntowane orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej potwierdza, iż „wyjaśnienia SIWZ stanowią rodzaj wykładni autentycznej jej treści” (KIO 1744/16).

 

KIO w swoich wyrokach wskazywało również, iż „przepis art. 38 ust 4 PZP nie ustanawia dla Zamawiającego szczególnych ograniczeń w możliwości dokonania zmiany SIWZ. Sformułowanie w uzasadnionych przypadkach należy rozmieć jako stwierdzenie przez Zamawiającego zaistnienia takiej potrzeby. Może to być potrzeba naprawienia błędów popełnionych przy opracowaniu SIWZ, zweryfikowanie jej postanowień czy refleksja Zamawiającego, co do wcześniej nadanego brzmienia.” (KIO 1525/16).

 

Dlatego też, należy traktować zmiany i interpretacje SIWZ dokonane przez Zamawiającego za wiążące dla każdej ze stron postępowania.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa