26.08.2019

Odrzucenie oferty wymaga uzasadnienia

Kontynuując wątek dotyczący uzasadniania decyzji Zamawiającego (omawiany również w tym artykule), przedstawiam kolejny ciekawy wyrok KIO w sprawie odrzucenia oferty Wykonawcy.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 21 maja 2019 r. (sygn. akt KIO 803/19) przypomniała, że Wykonawca podejmuje decyzję o wniesieniu odwołania na podstawie otrzymanej od Zamawiającego informacji o odrzuceniu oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 PZP informacja taka powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

Wykonawca musi znać powód odrzucenia oferty

Zdaniem KIO, Wykonawca wyłącznie z informacji Zamawiającego dowiaduje się, jaki był powód odrzucenia jego oferty. Zatem na jej podstawie winien ocenić, czy czynność Zamawiającego była prawidłowa.

W ocenie KIO oczywistym jest, iż czynność ta powinna być uzasadniona przez Zamawiającego w sposób na tyle precyzyjny i wyczerpujący, by Wykonawca mógł uzyskać wiedzę, jakie zarzuty stawia Zamawiający jego ofercie oraz czy – w ocenie Odwołującego Wykonawcy – te zarzuty są zasadne czy też nie.

Analizowane przez Izbę uzasadnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego, podane przez Zamawiającego nie czyni zadość wymogom wskazanym w art. 92 ust. 1 PZP. Z tego powodu Zamawiający ograniczył uprawnienie Odwołującego do skutecznego zaskarżenia tej czynności.

Wnioski

Po raz kolejny Krajowa Izba Odwoławcza wyraźnie podkreśla, iż Zamawiający ma obowiązek podać uzasadnienie faktyczne i prawne czynności odrzucenia oferty. Wykonawca musi znać powody odrzucenia jego oferty.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO