26.08.2019

Odrzucenie oferty wymaga uzasadnienia

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Kontynuując wątek dotyczący uzasadniania decyzji Zamawiającego (omawiany również w tym artykule), przedstawiam kolejny ciekawy wyrok KIO w sprawie odrzucenia oferty Wykonawcy.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 21 maja 2019 r. (sygn. akt KIO 803/19) przypomniała, że Wykonawca podejmuje decyzję o wniesieniu odwołania na podstawie otrzymanej od Zamawiającego informacji o odrzuceniu oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 PZP informacja taka powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

Wykonawca musi znać powód odrzucenia oferty

Zdaniem KIO, Wykonawca wyłącznie z informacji Zamawiającego dowiaduje się, jaki był powód odrzucenia jego oferty. Zatem na jej podstawie winien ocenić, czy czynność Zamawiającego była prawidłowa.

W ocenie KIO oczywistym jest, iż czynność ta powinna być uzasadniona przez Zamawiającego w sposób na tyle precyzyjny i wyczerpujący, by Wykonawca mógł uzyskać wiedzę, jakie zarzuty stawia Zamawiający jego ofercie oraz czy – w ocenie Odwołującego Wykonawcy – te zarzuty są zasadne czy też nie.

Analizowane przez Izbę uzasadnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego, podane przez Zamawiającego nie czyni zadość wymogom wskazanym w art. 92 ust. 1 PZP. Z tego powodu Zamawiający ograniczył uprawnienie Odwołującego do skutecznego zaskarżenia tej czynności.

Wnioski

Po raz kolejny Krajowa Izba Odwoławcza wyraźnie podkreśla, iż Zamawiający ma obowiązek podać uzasadnienie faktyczne i prawne czynności odrzucenia oferty. Wykonawca musi znać powody odrzucenia jego oferty.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa