06.09.2022

Ograniczenie dostępu Wykonawców do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z wyrokiem KIO 516/22 z 16 marca 2022 r. podstawowe zasady postępowań przetargowych, czyli jawność postępowania, uczciwa konkurencja i równy dostęp do zamówienia, uzasadniają konieczność udostępniania OPZ wszystkim Wykonawcom. Udostępnienie opisu przedmiotu zamówienia ma się odbywać na równych zasadach i w sposób umożliwiający skorzystanie z przewidzianych w PZP uprawnień.

Poufny charakter dokumentu musi zostać uzasadniony

W omawianym wyroku Zamawiający prowadził postępowanie w sposób naruszający wiele przepisów PZP i z tego powodu Izba nakazała unieważnienie postępowania. KIO zakwestionowała decyzje Zamawiającego dotyczące ograniczenia dostępu Wykonawcom do kluczowych dokumentów związanych z zamówieniem (OPZ). Zdaniem Izby decyzje te nie były prawidłowo uzasadnione i skutkowały naruszeniem przepisów. 

Co ciekawe, w ramach postępowania treść OPZ została objęta tajemnicą przedsiębiorstwa, pomimo publicznego udostępnienia tego dokumentu w 2019 r. W ocenie Izby, nie mogą być uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa informacje, które zostały upublicznione przez Zamawiającego wcześniej. Według KIO utrudniony dostęp do istotnych dokumentów postępowania, co do których Zamawiający nie wykazał poufnego charakteru, w sposób jaskrawy naruszył zasady otwartego dostępu do udziału w postępowaniu, a więc zasady uczciwej konkurencji.

Możliwość zadawania pytań do treści OPZ

Zamawiający w sposób arbitralny tak ukształtował harmonogram dostępu do OPZ, aby Wykonawcy nie mogli skorzystać z ustawowego uprawnienia do zadawania pytań co do jego treści. Zasadą jest bowiem to, że Zamawiający zgodnie z art. 379 ust. 2 PZP zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do SWZ, a więc również do OPZ oraz wzoru umowy. Jest to wyraz podstawowej zasady postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. zasady jawności.

Stanowisko Zamawiającego, iż treść OPZ oraz wzór umowy nie są dokumentami koniecznymi do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w ocenie Izby nie zasługiwał na aprobatę.

Podsumowanie

Podstawowe zasady postępowań przetargowych uzasadniają w sposób niebudzący żadnych wątpliwości konieczność udostępniania OPZ wszystkim Wykonawcom.

Zespół KancelariiSzołajski Legal Groupod lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Wspólnie tworzymy też portal internetowy kio24.org, gdzie publikujemy informacje ważne dla Zamawiających, Wykonawców i Odwołujących. Chętnie pomożemy także w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Podziel się artykułem

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa