16.12.2019

Oprogramowanie jako przedmiot zamówienia publicznego

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca może złożyć jedną ofertę, której treść powinna odpowiadać przygotowanej przez Zamawiającego specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Obowiązek złożenia oferty zgodnej z SIWZ jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy. Brak spełnienia tej przesłanki może prowadzić do odrzucenia takiej oferty (art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP).

Wykonawca winien zawsze znać oferowane oprogramowanie

W wyroku z 30 września 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że Wykonawca jest zobowiązany dokładnie znać oferowany produkt. Powinien też potrafić ocenić, czy spełnia on warunki opisane w SIWZ – i to niezależnie od tego, w jakim punkcie łańcucha dostaw Wykonawca ten się znajduje.

Izba stanęła na stanowisku, że Wykonawca, powinien znać dokumentację techniczną oferowanego rozwiązania, niezależnie od tego czy jest:

jego producentem,

partnerem producenta czy

sprzedawcą.

„Przed złożeniem oferty, znając wymogi określone w SIWZ, winien ocenić czy oferowane przez niego oprogramowanie je spełnia.” (KIO 1787/19)

Podsumowanie

Należy podkreślić, że Wykonawca posiada także ustawowe prawo zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, jeśli ma wątpliwości co do wykładni jego poszczególnych postanowień.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi