16.11.2016

Podstawowe wymogi formalne odwołania

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Dla swojej skuteczności wniesienie odwołania musi spełniać określone przez ustawodawcę wymogi formalne. Najważniejszym warunkiem w postępowaniu odwoławczym (oprócz zakresu przedmiotowego stosowania odwołania) jest zachowanie terminu na wniesienie odwołania. Bez tego Izba nie rozpozna sprawy.

Jednak istnieją także inne obowiązki, których Odwołujący musi dopilnować, aby jego sprawa została rozpatrzona. Zostały one opisane w art. 180 PZP i są to: właściwość organu, forma wniesienia odwołania, poinformowanie podmiotu udzielającego zamówienia oraz elementy odwołania.

Wniesienie odwołania

 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej. Najbardziej powszechne jest składanie własnoręcznie podpisanego odwołania na papierze. Niemniej, PZP dopuszcza także złożenie odwołania w postaci elektronicznej, jeżeli opatrzone zostało kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Informacja dla Zamawiającego!

 

Odwołujący musi pamiętać również o przesłaniu kopii pisma do Zamawiającego przed upływem terminu wniesienia odwołania (!!!). Przed końcem tego terminu Zamawiający musi mieć możliwość zapoznania się z treścią odwołania. Izba powinna kierować się domniemaniem, iż Zamawiający miał taką możliwość jeśli kopia odwołania została mu przesłana w terminie drogą elektroniczną. W praktyce, zwykle jest to wymiana faksowa – odwołania oraz potwierdzenia otrzymania odwołania.

Elementy odwołania

 

Ustawa wskazuje także, jakie elementy powinny znaleźć się w treści odwołania. Przede wszystkim, Odwołujący ma wskazać czynność lub zaniechanie czynności, której niezgodność z prawem zarzuca Zamawiającemu. Co więcej, powinien zwięźle przedstawić zarzuty oraz określić żądania. W końcu, musi wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Brak któregokolwiek z elementów nie musi przesądzać o tym, czy odwołanie zostanie rozpatrzone, może jednak znacząco obniżyć skuteczność odwołania (zwłaszcza brak podstawy prawnej lub zarzutów).

O ile w ustawie elementy odwołania zostały sformułowane w formie zalecenia, o tyle w praktyce sądów można znaleźć opinie wskazujące, że są one niezbędne. Dotyczy to zwłaszcza przedstawienia zarzutów oraz wniosku co do rozstrzygnięcia odwołania (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie; V CA 1377/05). Wiąże się to m.in. z tym, że zakres zarzutów wyznacza i ogranicza merytoryczny zakres sprawy podlegający rozpoznaniu przez Izbę.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa