14.09.2020

Pomimo wyjaśnień Zamawiający może odrzucić ofertę

Jak pisaliśmy już wielokrotnie, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że złożona przez niego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu. Wprost stanowi o tym art. 90 ust. 2 PZP.

Prawo zamówień publicznych zawiera także katalog przesłanek, które obligują Zamawiającego do odrzucenia oferty Wykonawcy. Jest on uregulowany w art. 89 ust. 1 PZP, ale również inne przepisy nakładają na Zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty w konkretnych sytuacjach.

Art. 90 ust. 3 PZP zobowiązuje Zamawiającego do odrzucenia oferty Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

KIO interpretuje art. 90 ust. 3 PZP

Z uwagi na niejednoznaczność tego przepisu, stał się on przedmiotem rozważań Krajowej Izby Odwoławczej. Interpretacji przepisu Izba dokonała w sprawie prowadzonej pod sygn. akt KIO 1029/20.

W uzasadnieniu wyroku z 28 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że za nieudzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 3 PZP można uznać:

brak reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego oraz

przedstawienie pisma nazwanego „wyjaśnienia”, lecz niezawierającego żadnych szczególnych merytorycznych informacji i danych.

KIO zwróciła uwagę, że w zależności od rozmiaru braku merytorycznych wyjaśnień konkretną sytuację albo uznaje się za:

brak złożenia wyjaśnień w ogóle albo

brak wykazania prawidłowości zaoferowanej ceny pozwalającej na pozytywną ocenę przez Zamawiającego.

Podsumowanie

Mając na uwadze przytoczone orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, Wykonawcy powinni pamiętać, że nawet mimo złożenia wyjaśnień ich oferta może zostać odrzucona.

Wyjaśnienia dotyczące zaoferowanej ceny nie powinny być pozorne i lakoniczne, lecz konkretne i precyzyjne.

Wykonawca winien wykazać się należytą starannością w sporządzeniu wyjaśnień, aby nie narazić się na odrzucenie złożonej w postępowaniu oferty.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO