12.12.2016

Ponowne otwarcie rozprawy przez KIO

KIO zamyka rozprawę po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu głosu stronom; w momencie, kiedy Izba uzna, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona. Dopiero wtedy – na podstawie stanu rzeczy ustalonego w toku postępowania – skład orzekający wydaje wyrok (art. 191 ust. 1-2 PZP).

Z reguły zamknięcie rozprawy stanowi koniec dla dalszych działań stron i uczestników postępowania odwoławczego. Jedyną możliwością dla strony niezadowolonej z orzeczenia Izby (np. Odwołującego) jest zaskarżenie wyroku do sądu.

Jednakże prawo zamówień publicznych przewiduje jeszcze możliwość ponownego otwarcia rozprawy przed wydaniem wyroku.

 

Kiedy możliwe jest ponowne otwarcie rozprawy?

Jest to czynność szczególna, stosowana jedynie jeżeli po zamknięciu rozprawy ujawniono okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia odwołania (art. 191 ust. 3 PZP).

Oznacza to, że strona, która wnosi o ponowne otwarcie rozprawy musi wykazać, że jest to zasadne przez spełnienie dwóch warunków łącznie:

1)okoliczności (dowody), które mają zostać zbadane przez Izbę, ujawniły się dopiero po zamknięciu rozprawy;

2)okoliczności te są istotne dla rozstrzygnięcia odwołania.

 

Ujawnienie się nowych okoliczności

KIO i sądy powszechne, których procedura również pozwala na ponowne otwarcie rozprawy przy uwzględnieniu tych samych warunków, wielokrotnie przedstawiały spójne stanowisko w tej sprawie.

Chodzi o takie dowody (okoliczności), o których istnieniu uczestnik postępowania wcześniej nie wiedział i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć (KIO/UZP 340/10).

Co więcej, do tej kategorii nie można zaliczyć tych okoliczności, które wynikają z dokumentów pozostających w dyspozycji strony, a nie przedstawionych wskutek zaniechania uczestnika postępowania (KIO/UZP 127/10).

 

Istotność dla rozstrzygnięcia sprawy

W najbardziej ogólnym ujęciu „okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy” można zdefiniować jako takie, które mogą wpłynąć na jego zmianę.

W podobny, aczkolwiek bardziej proceduralny sposób, zagadnienie to przedstawiła Izba w jednym z wyroków. Zgodnie z nim, jako istotne dla sprawy należy uznać jedynie nowe fakty i dowody ujawnione po zamknięciu rozprawy lub stwierdzenie uchybień procesowych, które skutkowałyby ewentualnie uchyleniem wyroku, gdyby został on zaskarżony (KIO 110/14).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO