26.11.2019

Poprawianie omyłek w ofercie Wykonawcy

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wyrok w sprawie dotyczącej poprawiania przez Zamawiającego omyłek w ofercie Wykonawcy wydała Krajowa Izba Odwoławcza 10 września 2019 r.(sygn. akt KIO 1658/19).

W niezwykle ciekawym stanie faktycznym Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie Wykonawcy. Izba nakazała Zamawiającemu: unieważnienie czynności odrzucenia oferty Wykonawcy i poprawienie na podst. art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę.

Omyłka nie musi być oczywista

Krajowa Izba Odwoławcza podkreśliła w uzasadnieniu, iż obowiązek poprawienia omyłek na podst. art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP aktualizuje się w następujących przypadkach:

  1. oferta nie odpowiada treści SIWZ,
  2. niezgodność ta ma charakter omyłki,
  3. poprawienie omyłki nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty (a contrario – możliwe jest wprowadzenie do treści oferty zmian innych niż istotne).

Zdaniem KIO, w świetle art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP omyłka nie musi mieć charakteru oczywistego, aby możliwa była jej poprawa. Ustawodawca uzależnił możliwość poprawienia omyłki wyłącznie od stopnia istotności zmiany oferty.

Poprawienie w ofercie Wykonawcy innych omyłek, polegających na niezgodności treści oferty z SIWZ, nie może zatem powodować zniekształcenia oświadczenia woli Wykonawcy w istotnym zakresie.

Ponadto Izba wskazała, że należy ocenić, czy poprawienie omyłki w sposób istotny zmienia treść oferty w znaczeniu treści oświadczenia woli Wykonawcy, a nie, czy poprawienie omyłki tkwi w jej istotnych postanowieniach (m.in. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 30 lipca 2018 r., sygn. akt: sygn. akt XXIII Ga 406/18).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa