17.09.2019

Poprawienie omyłki w ofercie Wykonawcy

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W wyroku z 7 sierpnia 2019 r. (KIO 1383/19), Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała odwołanie w zakresie prawa Zamawiającego do poprawienia omyłki w ofercie Wykonawcy na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3) PZP.

Zgodnie z przytoczonym przepisem, Zamawiający poprawia w ofercie omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Ponadto, jak wskazuje art. 87 ust. 1 PZP, w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

To właśnie na kanwie tych przepisów skład orzekający dokonał analizy stanu faktycznego w rozstrzyganej sprawie.

Wyrok KIO

Izba jeszcze raz przypomniała, że warunkiem poprawienia omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3) PZP jest nieistotność zmian treści oferty, jakie pociąga za sobą dokonanie poprawy.

Poprawienie omyłek nie może sprowadzać się do dostosowania treści oferty do merytorycznych wymagań dokumentacji postępowania. W opisywanej sprawie Zamawiający wprost zamienił w ofercie urządzenia niezgodne z jego wymaganiami, na takie, które spełniają wymagania SIWZ.

Krajowa Izba Odwoławcza podkreśliła, iż o możliwości poprawienia omyłki rozstrzyga odpowiedź na pytanie: czy po poprawieniu wad oferty jej treść zostanie istotnie zmieniona, czy też nie?

Podsumowanie

Poprawienie omyłki jest szczególnym, typowym dla prawa zamówień publicznych przepisem dotyczącym wykładni oświadczeń woli – nie może natomiast posłużyć jako instrument zmiany oświadczenia Wykonawcy.

To ważny wyrok KIO. Interpretacja uprawnienia Zamawiającego do poprawienia omyłek w ofercie Wykonawcy pozwala na prawidłowe stosowanie tej instytucji.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa