10.04.2018

Poprawienie omyłki musi wynikać z treści oferty

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza, 29 stycznia 2018 r., ponownie dokonała interpretacji art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP. Zgodnie z tym przepisem Zamawiający poprawia w ofercie omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Stan faktyczny

Zamawiający dokonał poprawienia omyłki Wykonawcy w numerze modelu zaoferowanych monitorów. Wykonawca zaoferował monitory model V554 zamiast monitorów model V552. Są to dwa różne rodzaje monitorów o różnych parametrach.

Dokonując poprawienia omyłki, Zamawiający doprowadził do zaoferowania przez Wykonawcę zupełnie innego modelu monitora, niż wynikało to z pierwotnej oferty.

Stanowisko KIO

KIO podkreśliła, że zastosowanie przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP wymaga spełnienia kilku przesłanek.

Po pierwsze, omyłka nie może być wynikiem świadomego działania Wykonawcy.

Po drugie, poprawienie omyłki nie może powodować istotnych zmian w treści oferty.

Po trzecie, Zamawiający może poprawić omyłkę tylko w sytuacji, gdy wie, jak dokonać takiej poprawy.

W analizowanym przez Krajową Izbę Odwoławczą stanie faktycznym poprawiona przez Zamawiającego omyłka doprowadziła do zaoferowania przez Wykonawcę zupełnie innego modelu monitora.

Zatem dokonana przez Zamawiającego korekta spowodowała istotną zmianę treści oferty. W ocenie KIO przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP nie mógł zostać zastosowany.

Co więcej, Izba stwierdziła, iż z dokumentów złożonych wraz z ofertą nie wynikało, iż wolą Wykonawcy było zaoferowanie monitorów o numerze modelu, na jaki poprawił Zamawiający.

Wnioski

Zamawiający dokonując poprawy omyłki musi zweryfikować czy korekta ta nie spowoduje zmiany treści oferty. Musi też upewnić się, czy poprawa jest uzasadniona złożonymi wraz z ofertą dokumentami.

W przeciwnym razie, omyłka nie może zostać poprawiona przez Zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa