28.09.2020

Postępowanie Zamawiającego jest procedurą zakupową

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Naczelne zasady prawa zamówień publicznych, wymienione w art. 7 ust. 2 PZP wskazują, że czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

Ze względu na wagę tych zasad oraz ich generalny i ogólny charakter, naruszenie przez Zamawiających bezstronności i obiektywizmu jest często podnoszone przez Wykonawców jako zarzut odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Zatem orzecznictwo w tym zakresie jest bogate i dostarcza Zamawiającym (a także Wykonawcom), wielu cennych wskazówek odnośnie tego, jak należy prowadzić postępowanie.

Warto przytoczyć interpretację art. 7 ust. 1 PZP, którego Krajowa Izba Odwoławcza dokonała 12 sierpnia 2020 r.

W pierwszej kolejności Izba przypomniała, że dokonując opisu przedmiotu zamówienia i ustalając kryteria oceny ofert Zamawiający zobowiązany jest przestrzegać zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

„Powyższe nie oznacza jednak konieczności rezygnowania przez Zamawiającego ze swoich uzasadnionych potrzeb.” (KIO 1430/20)

Jak oceniła Izba, Zamawiający nie powinien obniżać swoich wymagań, co do przedmiotu zamówienia, jedynie w celu zrównania szans poszczególnych Wykonawców.

Prowadzone przez Zamawiającego postępowanie jest procedurą zakupową, a jego ostatecznym celem jest to, aby na rzecz Zamawiającego zostało zrealizowane świadczenie, którego ten oczekuje.

Podsumowanie

To obowiązkiem Wykonawców jest dostosowanie swojej oferty do potrzeb Zamawiającego, a nie odwrotnie. Zamawiający nie musi dostosowywać się do możliwości Wykonawców.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa