13.05.2019

Postanowienia SIWZ a zasada zachowania uczciwej konkurencji

Od momentu udostępnienia, treść SIWZ jest wiążąca dla Zamawiającego w zakresie przestrzegania zawartych w niej wymogów – uznała Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z 18 marca 2019 r., posiadającej sygn. akt KIO/KD 17/19.

Jaki charakter ma udostępnienie SIWZ?

Izba zwróciła uwagę, że udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest czynnością powodującą powstanie zobowiązania po stronie Zamawiającego.

Zobowiązanie to polega na związaniu Zamawiającego złożonym oświadczeniem woli w zakresie warunków prowadzenia postępowania i kształtu zobowiązania Wykonawcy.

„Po otwarciu ofert Zamawiający nie może tych warunków zmienić ani od nich odstąpić.” (KIO/KD 17/19)

Jak rozumieć warunki określone w SIWZ?

Według Krajowej Izby Odwoławczej warunki określone przez Zamawiającego powinny być interpretowane w miarę możliwości literalnie i ściśle.

„Stanowi to, przez ograniczenie uznaniowości Zamawiającego, warunek realizacji zasady równego traktowania Wykonawców, wyrażony w art. 7 ust. 1 PZP” (KIO/KD 17/19)

Podsumowanie

Zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Odnosząc się do treści przytoczonego przepisu, warto wskazać stanowisko KIO do relacji między postanowieniami SIWZ a oceną złożonych w postępowaniu ofert.

Izba jednoznacznie stwierdziła, że na etapie oceny ofert niedopuszczalne jest dokonywanie przez Zamawiającego jakichkolwiek zmian w zakresie interpretacji wymogów SIWZ i ocenianie ofert z pominięciem wymagań narzuconych treścią SIWZ.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO