04.03.2019

Pozorne udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę

Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń i dokumentów lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pomimo złożenia wymaganych wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne jest unieważnienie postępowania.

Wykonawca może zostać wezwany do uzupełnienia:

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP,

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

W artykule spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak powinna wyglądać odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego?

Jaka odpowiedź Wykonawcy?

Nie ma jednej sprawdzonej formuły odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień. Ważne jednak, aby przygotowana odpowiedź tłumaczyła wszystkie kwestie, które wzbudziły wątpliwości Zamawiającego.

Ciekawy wyrok w tym zakresie wydała Krajowa Izba Odwoławcza 28 stycznia 2019 r. W sprawie o sygn. akt KIO 50/19 orzekła, że niedopuszczalne jest uchylanie się przez Wykonawcę od adekwatnej odpowiedzi na wezwania Zamawiającego. Izba piętnuje przekazywanie informacji, które – przez kopiowanie treści SIWZ – formalnie wskazują na spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jednak nie dają Zamawiającemu rzeczywistej wiedzy.

„Uporczywe lekceważenie uzasadnionych żądań Zamawiającego nie zasługuje na ochronę w żadnym wypadku.” (KIO 50/19)

Podsumowanie

W przywołanym wyroku, KIO przypomniała Wykonawcom, że odpowiadając na wezwania Zamawiającego należy być maksymalnie precyzyjnym. Skutki formułowania lakonicznych i nic niewnoszących odpowiedzi mogą być bowiem bardzo dotkliwe.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO