20.03.2018

Prawo do złożenia odwołania do KIO a procedura odwrócona

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Stosowanie przez Zamawiającego procedury odwróconej powoduje, iż krąg podmiotów uprawnionych do złożenia odwołania do KIO znacznie się poszerza – potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 10 października 2017 r. (sygn. akt KIO 2006/17).

Dotychczasowy stan prawny

Zgodnie z art. 179 ust. 1 PZP środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia.

Po złożeniu odwołania, Krajowa Izba Odwoławcza bada w pierwszej kolejności czy Odwołujący ma interes w uzyskaniu danego zamówienia, czyli  – czy mógł złożyć odwołanie skuteczne.

W przypadku stwierdzenia braku interesu po stronie Odwołującego, Krajowa Izba Odwoławcza oddala odwołanie.

Wpływ procedury odwróconej

Jeśli Zamawiający prowadzi postępowanie z zastosowaniem tzw. „procedury odwróconej”, to – jak wskazała Izba – interes w uzyskaniu danego zamówienia jest szerszy.

W rozstrzyganym przez KIO stanie faktycznym oferta Odwołującego była trzecią w rankingu ofert. Jednakże przy zasadach procedury odwróconej najpierw dokonywana jest ocena merytoryczna ofert. Następnie Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Zdaniem KIO, nie można wykluczyć, iż zarówno pierwszy, jak i drugi w kolejności Wykonawca, których oferty nie zostały ostatecznie zweryfikowane na podstawie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, potwierdzą ostatecznie spełnianie tych warunków. Wtedy zaś Odwołujący ma szanse na uzyskanie zamówienia.

To właśnie w procedurze odwróconej Wykonawca będący na 3 pozycji, potencjalnie będzie miał możliwość uzyskania zamówienia (jeżeli jego oferta będzie ważna i sam nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania, poprzez dokonanie czynności ponownej oceny ofert).

Wnioski

Krajowa Izba Odwoławcza rozszerzyła listę podmiotów posiadających interes i uprawnionych do złożenia odwołania w procedurze odwróconej. Wskazała przy tym, iż skład orzekający winien ustalić czy Odwołujący – jako Wykonawca, którego oferta w przypadku potwierdzenia się zarzutów odwołania może zostać wybrana jako najkorzystniejsza – spełnia określone w art. 179 ust. 1 PZP przesłanki.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa