11.02.2019

Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia a ryzyko Wykonawcy

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie Wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Artykuł 7 ust. 1 PZP jest prawdopodobnie jednym z najczęściej pojawiających się artykułów w odwołaniach składanych przez Wykonawców. Nie powinno zatem dziwić, że jest on powszechnie znany, a Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie rozważała i analizowała treść tego artykułu.

Dlatego za cenne uważam orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z 22 października 2018 r. wydane w sprawie o sygn. akt KIO 2030/18. KIO odniosła się w nim do ryzyka kontraktowego, jakie może nałożyć Zamawiający na Wykonawcę i jego relacji z art. 7 ust. 1 PZP.

Ryzyko kontraktowe a art. 7 ust. 1 PZP

W przywołanym wyżej wyroku, Izba uznała, że obarczanie Wykonawcy zbyt dużym ryzykiem kontraktowym nie tylko może się okazać niepożądane w odniesieniu do budżetu Zamawiającego, lecz może również prowadzić do naruszenia zawartej w art. 7 ust. 1 PZP zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

„Zamawiający przygotowując i prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w tym kształtując treść postanowień umownych, powinien kierować się naczelną zasadą prawa zamówień publicznych, tj. określoną w art. 7 ust. 1 PZP zasadą zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.” (KIO 2030/18)

Ponadto, zdaniem KIO, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powinny mieć negatywnego wpływu na konkurencję pomiędzy Wykonawcami, poprzez jej ograniczenie czy zakłócenie.

Kluczowe wydaje się być stanowisko Izby przedstawione w uzasadnieniu orzeczenia. Zgodnie z nim taka sytuacja będzie występować m.in. w przypadku obciążenia Wykonawcy nadmiernym ryzykiem kontraktowym, którego prawidłowe oszacowanie będzie bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa