20.05.2019

Problemy z elektronizacją zamówień: oferta Wykonawcy nie otwiera się

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Kolejny wyrok w sprawie czynności otwarcia elektronicznej oferty Wykonawcy wydała Krajowa Izba Odwoławcza 12 kwietnia 2019 r. (sygn. akt KIO 574/19). W ten sposób utrwala się stanowisko KIO w zakresie odpowiedzialności za działanie platformy do obsługi elektronicznych ofert oraz za możliwość otwarcia pliku z ofertą.

KIO: otwarcie ofert czynnością jednorazową i niepowtarzalną

W przedmiotowym stanie faktycznym podczas otwarcia ofert nie udało się Zamawiającemu odczytać jednego z przesłanych przez Wykonawcę plików. W kolejnej próbie Zamawiający otworzył ofertę na innym komputerze. Otwarta później oferta okazała się najkorzystniejsza i właśnie tę wybrał Zamawiający.

W ocenie KIO, samo odczytanie pliku po zamknięciu procedury otwarcia oznaczało nieusuwalną wadę postępowania. Stąd też obowiązkiem Zamawiającego było unieważnić postępowanie. Uzasadnieniem unieważnienia jest fakt, iż ostatnia z ofert nie została otwarta w sposób jawny dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Jak podkreśla KIO, brak unieważnienia postępowania skutkuje naruszeniem przez Zamawiającego „naczelnej zasady zamówień publicznych, wynikającej z przepisu art. 7 ust. 1 PZP”. W wyroku czytamy, że „postępowanie nie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości”. Zdaniem KIO prowadzi to do naruszenia art. 7 ust. 3 PZP, gdyż „zamówienia nie udzielono Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.”

Problemy z platformą obsługującą zamówienia

Poza problemami technicznymi z plikami zawierającymi oferty Wykonawców, powstają również problemy związane z platformą obsługującą zamówienia publiczne u Zamawiającego.

Zgodnie z art. 10b PZP, to na Zamawiającym spoczywa obowiązek zapewnienia, aby narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikacji z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, oraz ich właściwości techniczne były niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym użyciu. Narzędzia te nie mogą także ograniczać Wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia.

Tymczasem wykorzystywany przez większość Zamawiających miniPortal nie działa prawidłowo. Program potrafi się zacinać i mimo przesyłanego do Wykonawcy potwierdzenia przedłożenia oferty, Zamawiający mają problemy z pobraniem plików.

W takich okolicznościach Zamawiający również mają obowiązek unieważniać postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Podsumowanie

Problemy techniczne z platformą do obsługi zamówień publicznych stanowią poważny problem dla Zamawiających. Koniecznym jest zakończenie prac nad docelową Platformą e-Zamówień.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa