20.11.2018

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu

Zgodnie z art. 22 ust. 1a PZP „Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od Wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.”

Warunki udziału w postepowaniu muszą zatem:

  • być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz
  • umożliwiać ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

Zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określa je na poziomie minimalnych zdolności oczekiwanych od potencjalnego Wykonawcy.

Interpretacja pojęcia proporcjonalności przez KIO

W wyroku z 10 sierpnia 2018 r. (sygn. akt KIO 1481/18) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała interpretację pojęcia proporcjonalności przy określaniu warunków udziału w postępowaniu przez Zamawiającego.

KIO podniosła, iż proporcjonalność warunku do przedmiotu zamówienia oznacza jego adekwatność także w odniesieniu do zakresu przedmiotowego.

Zdaniem KIO zakres zrealizowanych usług na poziomie co najmniej 50% obecnego zamówienia, nie jest wymogiem nadmiernie wygórowanym, naruszającym zasady określone w art. 22 ust. 1a ustawy PZP.

W ocenie KIO wprowadzony przez Zamawiającego warunek nie eliminuje bowiem w sposób nieuzasadniony Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Nie może być zatem traktowany jako utrudnianie uczciwej konkurencji. Celem wprowadzenia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu jest dopuszczenie do postępowania wyłącznie Wykonawców, którzy dają rękojmię prawidłowej realizacji zamówienia.

Podsumowanie

KIO potwierdza, że analizując czy warunek został określony na poziomie proporcjonalnym do przedmiotu zamówienia i w sposób umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do jego należytego wykonania, należy brać pod uwagę przedmiot zamówienia i warunki jego świadczenia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi