12.06.2018

Przedkładanie dokumentów z datą późniejszą niż termin składania ofert

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie Wykonawcy, którego oferta została odrzucona na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 PZP. Zamawiający uznał, że Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z prowadzonego postępowania, w zakresie niekaralności (m.in. członków organu zarządzającego). Dodatkowo Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP, albowiem nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Stanowisko Odwołującego

Odwołujący wskazał, że podstawą unieważnienia postępowania był brak złożenia oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zamawiający z kolei podkreślił, że Wykonawca został wykluczony, ponieważ dokumenty potwierdzające fakt niepodlegania wykluczeniu z uwagi na niekaralność, złożył z datą ich wystawienia po upływie składania ofert.

Zgodnie ze stanowiskiem Odwołującego, w odpowiedzi na wezwanie, przedstawił on aktualne dokumenty w stosownym zakresie i w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, przy czym wszystkie przedłożone dokumenty z KRK opatrzone były datą po złożeniu ofert.

Zamawiający uznał, iż dokumenty mające potwierdzić fakt niepodlegania wykluczeniu wystawione po dacie składania ofert nie potwierdzają tej okoliczności. W ocenie Odwołującego, kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu ma treść przepisu art. 26 ust. 3 PZP.

Stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej

Izba uwzględniła odwołanie w całości.

KIO podkreśliła, że w aktualnym stanie prawnym nie ma zobowiązania do przedstawiania dokumentów dotyczących braku podstaw do wykluczenia, z datą sprzed składania ofert lub nawet z datą po składaniu ofert, ale z wprost określonym stanem faktycznym dotyczącym daty składania ofert.

„Wystarczające jest obecnie przedstawienie aktualnego na dzień złożenia dokumentu z datą po dniu składania wniosków, z poświadczeniem stanu faktycznego na dzień wystawienia dokumentu, o ile zachowuje on swą aktualność na dzień składania wniosków (tu ofert) rozumianą jako brak sprzeczności treściowej z oświadczeniem składanym wstępnie w ramach JEDZ.” (KIO 280/2018)

Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza, informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

Podsumowanie

Faktycznie informacje z KRK potwierdzają stan na moment ich wystawienia i nie ma możliwości, aby potwierdzały okoliczności sprzed tej daty.

„Jednakże w ocenie Izby składane przez Wykonawców w toku postępowania dokumenty należy rozpatrywać łącznie. Tym samym, w oparciu o złożony jednolity dokument oraz informacje z KRK, uznać należy, iż w toku postępowania w stosunku do Odwołującego brak było podstaw do wykluczenia.” (KIO 280/2018)

Pamiętajmy zatem, dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, nie muszą być wystawione z datą sprzed terminu do składania ofert.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa