04.05.2020

Równe traktowanie małych i dużych przedsiębiorstw w postępowaniu

Zasada równego traktowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego nie dozwala na odmienne traktowanie Wykonawców w zależności od skali prowadzonej przez nich działalności gospodarczej – oceniła Krajowa Izba Odwoławcza.

W wyroku wydanym 13 marca 2020 r. Izba przeanalizowała obowiązek Zamawiającego w zakresie równego traktowania Wykonawców z uwagi na ich wielkość.

Rozmiar przedsiębiorstwa a termin płatności

W rozpatrywanej przez KIO sprawie, w treści SIWZ Zamawiający wprowadził postanowienie, zgodnie z którym termin płatności wynosił 90 dni, chyba że Wykonawca był mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą. W tych przypadkach termin zapłaty wynosił 60 dni.

Postanowienie to zaskarżył jeden z Wykonawców.

W rozstrzygnięciu KIO wskazała, że wprowadzenie zróżnicowanego terminu zapłaty za należyte wykonanie tego samego świadczenia w zależności od statusu wykonawcy jako MŚP albo dużego przedsiębiorcy oznacza odmienne traktowanie Wykonawców, którzy w taki sam sposób wykonują przedmiot zamówienia.

„Jest to takie samo naruszenie zasady równego traktowania Wykonawców z art. 7 ust. 1 PZP, jak wprowadzanie odmiennych warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej albo zdolności technicznej lub zawodowej.” (KIO 465/20).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi