16.08.2022

Rażąco niska cena istotnej części składowej oferty

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Przyjmuje się, że cena rażąco niska to cena nierealistyczna i niewiarygodna w porównaniu z cenami rynkowymi podobnych zamówień i innych ofert, za którą wykonanie umowy byłoby dla Wykonawcy nieopłacalne. Innymi słowy, to cena odbiegająca od wartości przedmiotu zamówienia, za którą Wykonawca nie byłby w stanie wykonać zamówienia bez poniesienia strat lub otrzymania dodatkowego finansowania. Zamawiający musi odrzucić ofertę z rażącą niską ceną.

Zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, wątpliwości Zamawiającego w tym zakresie mogą dotyczyć oferowanej ceny lub kosztu lub ich istotnych części składowych. Ustawodawca jednak nie zdefiniował pojęcia istotnej części składowej. Pomocą jest tutaj wyrok KIO 1543/22 z 29 czerwca 2022 r. 

To Wykonawca musi wykazać, że cena nie jest rażąco niska

Zgodnie z treścią art. 224 ust.1 PZP w przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do zaoferowanej ceny lub kosztu, żąda on od Wykonawców wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. Zatem obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy (art. 226 ust. 5 PZP). Natomiast odrzuceniu jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu (art. 224 ust. 6 i art. 226 ust. 1 pkt 8 PZP).

Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia powinny być konkretne, wyczerpujące i rozwiewające wątpliwości Zamawiającego, co do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi wymaganiami.

Istotne części składowe ceny

Jak już pisaliśmy podczas oceny złożonej oferty badana może być nie tylko jej cena całkowita, lecz również istotne części składowe ceny lub kosztu.

W wyroku KIO 1543/22 Izba przypomniała, że „istotnymi są te elementy, których wartościowy udział w przedmiocie zamówienia jest znaczny lub od których – ze względu na ich merytoryczne znaczenie – zależy osiągnięcie zasadniczych celów, dla których zamówienie jest udzielane.

Chodzi o elementy istotne pod względem wartościowym lub merytorycznym, mogące zaważyć na powodzeniu zamówienia jako całości.”

Podsumowanie

Podczas badania ofert Zamawiający powinien mieć pewność, że złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Jeśli stwierdzi nieprawidłowości w tym zakresie musi odrzucić ofertę. Stanowisko zaprezentowane w wyroku KIO 1543/22 z 29 czerwca 2022 r. powinno być pomocne w szczególności w zakresie określania istotnych części składowych ceny lub kosztu. 

Zespół KancelariiSzołajski Legal Groupod lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, zapraszamy do kontaktu.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa