10.10.2017

Rażąco niska cena. Czy Wykonawca może składać wyjaśnienia powtórnie?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Prawo zamówień publicznych zawiera zamknięty katalog przesłanek, w przypadku których Zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę złożoną przez Wykonawcę (art. 89 ust. 1 PZP).

Przykładowo, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (artykuł na ten temat przeczytasz tutaj), czy też gdy jej treść nie odpowiada treści SIWZ (zachęcam do przeczytania artykułu tutaj).

Obowiązkiem Zamawiającego jest także odrzucenie oferty, jeśli ta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Rażąco niska ceny oferty

W przypadku, gdy cena całkowita oferty złożonej przez Wykonawcę jest niższa o co najmniej 30% m.in. od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień (art. 90 ust. 1a pkt 1 PZP).

Wyjaśnienia dotyczące wyliczenia ceny lub kosztu, obejmują w szczególności wskazanie oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, oryginalności projektu Wykonawcy, czy też kosztów pracy.

Co ważne, a co podkreślałem już niejednokrotnie w artykułach, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

Czy Zamawiający może ponawiać wezwania do składania wyjaśnień?

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała kwestię ponownego wezwania Wykonawcy do wyjaśnień w sprawie o sygn. akt KIO 1431/17. W wyroku z 28 lipca 2017 r. Izba podkreśliła, że na skutek złożenia wyjaśnień, które nie wyjaśniają w sposób dostateczny zaoferowanej ceny, oferta Wykonawcy powinna zostać odrzucona bez dawania takiemu Wykonawcy kolejnych szans.

Skierowanie powtórnego wezwania do złożenia wyjaśnień możliwe jest tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i może dotyczyć Wykonawcy, który rzetelnie złożył pierwsze wyjaśnienia, np. gdy w świetle złożonych wcześniej wyjaśnień pojawiły się u Zamawiającego nowe wątpliwości.” (KIO 1431/17)

W ocenie KIO, Zamawiający nie może „ratować” oferty, jeśli pierwotnie złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia były „zbyt ogólne, niekonkretne, nierzeczowe, niepoparte faktami”.

Podsumowanie

Jak wskazała Izba w uzasadnieniu wyroku, nie jest możliwe kilkukrotne wzywanie Wykonawcy do składania coraz to bardziej szczegółowych odpowiedzi czy wyjaśniania twierdzeń przywołanych we wcześniejszych odpowiedziach na wezwania.

„Prowadziłoby to do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, poprzez sugerowanie Wykonawcy, jakie wyjaśnienia powinien ostatecznie złożyć.” (KIO 1431/17)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa