20.04.2020

Realizacja zamówienia jest gwarantem posiadania doświadczenia

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Organizując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo oczekiwać i wymagać, że Wykonawca uzyskujący zamówienie wykona je poprawnie i należycie. Z tego też powodu prawo zamówień publicznych dopuszcza, aby Zamawiający wymagał od Wykonawców posiadania określonych umiejętności bądź doświadczenia.

Artykuł 22d ust. 1 PZP wskazuje wprost, że oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający może postawić minimalne warunki dotyczące:

wykształcenia,

kwalifikacji zawodowych,

doświadczenia,

potencjału technicznego Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,

umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Biorąc udział w postępowaniu Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, dlatego też konieczne stało się powiązanie doświadczenia z podmiotem je posiadającym.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 6 lutego 2020 r. orzekła, że istotą posiadania doświadczenia jest faktyczna realizacja tego zakresu zamówienia i o takiej wartości, który odpowiada doświadczeniu niezbędnemu do spełnienia danego warunku udziału w postępowaniu.

„Każdy Wykonawca, uczestniczący w realizacji zamówienia będzie uprawniony do wykazania się doświadczeniem w realizacji części umowy, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim faktycznie brał udział.” (KIO 126/20)

Izba zwróciła wyraźnie uwagę, że dla Zamawiającego poprawna realizacja zamówienia ma fundamentalne znaczenie. Z tego względu nie jest wystarczające formalne posiadanie doświadczenia przez Wykonawcę. Posiadane doświadczenie oznacza, że Wykonawca samodzielnie zrealizował konkretne zamówienia, czy choćby określoną ich część.

Podsumowanie

W przypadku powstania wątpliwości po stronie Zamawiającego, jest on uprawniony do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień. Co ważne, zgodnie z art. 26 ust. 4 PZP to Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na ich złożenie.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa