08.10.2018

Referencje w postępowaniu

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wykonawcy mogą zostać wezwani przez Zamawiającego do złożenia dowodów określających czy dane usługi zostały wykonane należycie. Wśród składanych przez Wykonawców dokumentów mogą być m.in. stosowne referencje.

Podstawą prawną jest tutaj § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Referencje: dokument pozytywny czy negatywny?

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 28 marca 2018 r. (w sprawie o sygn. akt KIO 459/18) dokonała analizy pojęcia „referencja”.

W ocenie KIO z definicji zawartej w słowniku wyrazów obcych wynika brak jednoznacznego pozytywnego zabarwienia z jakim może kojarzyć się referencja. Izba Zwróciła jednak uwagę, że w ogólnym, społecznym obiegu, jest to pojęcie odbierane jako pozytywne.

„Z dużą dozą staranności należy przyjmować dokument o nazwie Referencja potwierdzający wykonanie zamówienia, w którym nie ma wprost pozytywnej oceny świadczenia np. świadczenia usługi.” (KIO 459/18)

Czemu ma służyć referencja?

W wyroku z 30 marca 2018 r. (w sprawie o sygn. akt 497/18) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że referencje nie służą potwierdzeniu spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu.

Izba zauważyła, że dokument referencji służy jedynie potwierdzeniu należytego wykonania zamówienia.

„Referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania, mają charakter ogólny, nie można więc wymagać i egzekwować od Wykonawcy, aby z ich treści wynikało spełnienie, konkretnego i zindywidualizowanego, na potrzeby danego postępowania warunku udziału.” (KIO 497/18)

Podsumowanie

Pamiętajmy zatem, że na potrzeby prawa zamówień publicznych referencje są dokumentem pozytywnym.

Referencje nie służą potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, bowiem ten fakt potwierdza w składanym oświadczeniu sam Wykonawca.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa