Wykonawcy mogą zostać wezwani przez Zamawiającego do złożenia dowodów określających czy dane usługi zostały wykonane należycie. Wśród składanych przez Wykonawców dokumentów mogą być m.in. stosowne referencje.

Podstawą prawną jest tutaj § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Referencje: dokument pozytywny czy negatywny?

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 28 marca 2018 r. (w sprawie o sygn. akt KIO 459/18) dokonała analizy pojęcia „referencja”.

W ocenie KIO z definicji zawartej w słowniku wyrazów obcych wynika brak jednoznacznego pozytywnego zabarwienia z jakim może kojarzyć się referencja. Izba Zwróciła jednak uwagę, że w ogólnym, społecznym obiegu, jest to pojęcie odbierane jako pozytywne.

„Z dużą dozą staranności należy przyjmować dokument o nazwie Referencja potwierdzający wykonanie zamówienia, w którym nie ma wprost pozytywnej oceny świadczenia np. świadczenia usługi.” (KIO 459/18)

Czemu ma służyć referencja?

W wyroku z 30 marca 2018 r. (w sprawie o sygn. akt 497/18) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że referencje nie służą potwierdzeniu spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu.

Izba zauważyła, że dokument referencji służy jedynie potwierdzeniu należytego wykonania zamówienia.

„Referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania, mają charakter ogólny, nie można więc wymagać i egzekwować od Wykonawcy, aby z ich treści wynikało spełnienie, konkretnego i zindywidualizowanego, na potrzeby danego postępowania warunku udziału.” (KIO 497/18)

Podsumowanie

Pamiętajmy zatem, że na potrzeby prawa zamówień publicznych referencje są dokumentem pozytywnym.

Referencje nie służą potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, bowiem ten fakt potwierdza w składanym oświadczeniu sam Wykonawca.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO