27.04.2023

Rola Izby w toku postępowania odwoławczego

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W wyroku z 7 lutego 2022 r. (KIO 173/22) Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Odwołujący złożył rażąco lakoniczne wyjaśnienia, z których nic nie wynikało. W tej sytuacji Zamawiający słusznie doszedł do przekonania, że złożone wyjaśnienia nie uzasadniają ceny – orzekła Izba.

Należy podkreślić, że Odwołujący podjął próbę uzasadnienia realności zaoferowanej przez siebie ceny ofertowej dopiero w toku postępowania odwoławczego. Także wtedy przedstawił jakiekolwiek dowody uzasadniające niektóre założenia i elementy cenotwórcze. Jednak powyższe działania okazały się spóźnione.

Izba ocenia zgodność z prawem działania Zamawiającego

Dostrzeżenia wymaga, że Izba nie zastępuje Zamawiającego, jego komisji przetargowej ani kierownika i nie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 513 PZP, Izba rozpoznaje odwołanie wobec czynności i zaniechań Zamawiającego, oceniając ich zgodność z prawem w granicach zarzutów podniesionych w odwołaniu. 

W omawianym postępowaniu powodem odrzucenia oferty Odwołującego było złożenie zbyt lakonicznych wyjaśnień, które nie uzasadniały ceny i nie popierały jej dowodami. W takim przypadku rolą Izby w toku postępowania odwoławczego było jedynie zbadanie, czy rzeczywiście ten powód odrzucenia oferty się potwierdza.

Powodem odrzucenia oferty Odwołującego nie było merytoryczne stwierdzenie przez Zamawiającego, że jakiś konkretny składnik ceny ofertowej został błędnie skalkulowany.

Dowody składane przez Odwołującego przed KIO spóźnione

W tej sytuacji dowody zgłaszane przez Odwołującego w sposób oczywisty były nieprzydatne do rozpoznania sprawy. Zmierzały one do uzupełnienia przez Odwołującego przed Izbą wyjaśnień i dowodów na okoliczności o charakterze merytorycznym, a mianowicie, że cena oferty Odwołującego nie jest rażąco niska.

Zgodnie z przepisem art. 554 ust. 1 pkt 1 PZP, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia odwołanie w całości lub w części, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia, konkursu lub kwalifikowania Wykonawców.

W analizowanej sprawie nie stwierdzono żadnych naruszeń ustawy PZP, co musiało skutkować oddaleniem odwołania.

Podsumowanie

Rolą Krajowej Izby Odwoławczej jest ocena zgodności z prawem działania Zamawiającego w zakresie zarzutów zawartych w odwołaniu. Odwołujący, którego oferta została odrzucona za niezłożenie wyczerpujących wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny, nie może przedstawić nowych dowodów podczas postępowania przed Izbą.

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Polecamy także nasz portal KIO24 news! Na KIO24 znajduje się jeszcze więcej informacji w zakresie prawa zamówień publicznych: ciekawe postępowania przed KIO, analiza przepisów ustawy PZP, informacje ważne dla stron postępowania. Warto wiedzieć więcej, zapraszamy!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa