23.05.2017

Rozwiązania równoważne a obowiązki Wykonawcy

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Dopuszczenie rozwiązań równoważnych jest obowiązkiem Zamawiającego (artykuł na ten temat przeczytasz tutaj). Jednak także Wykonawca chcący skorzystać z możliwości złożenia oferty równoważnej ma pewne obowiązki. Jakie? Właśnie ten temat poruszę w dzisiejszym artykule.

Wykazanie spełnienia wymagań obowiązkiem Wykonawcy

Jak stanowi art. 30 ust. 5 PZP, składając ofertę z rozwiązaniem równoważnym do opisanego w SIWZ, Wykonawca musi wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zatem Wykonawca musi wskazać w ofercie jaki produkt oferuje w zamian za jaki.

W braku wykazu towarów (materiałów i urządzeń równoważnych) oraz opisu rozwiązań równoważnych w żaden sposób nie można więc uznać, że Wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne, nawet jeśli miałby taki zamiar”. (KIO 2447/16).

Ważną wskazówką dla Wykonawców (co wskazała Izba w sprawie KIO 2312/16) jest, że jeśli Zamawiający nie poda minimalnych parametrów, które mogłyby potwierdzić równoważność, Wykonawca ma obowiązek zaproponować w ofercie produkt o zbliżonych parametrach, odpowiadający zapotrzebowaniu Zamawiającego.

Udowodnienie równoważności

Dodatkowo, to obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie, że pomiędzy oferowanym przez niego produktem a produktem oczekiwanym przez Zamawiającego zachodzi równoważność (KIO 1838/16).

„Opis spełnienia równoważności powinien pozostawać sprecyzowany, w taki sposób, aby wskazywać zakreślone granice i przestrzeń, w których mieściłyby się oferty równoważne.” (KIO 1838/16)

Nie wolno zapominać o dokumentach!

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 18 sierpnia 2016 r. przypomniała, że dokumenty mające wykazać równoważność są elementem składanej oferty, w związku z czym nie podlegają uzupełnieniu.

Aby udowodnić, że zaproponowany produkt równoważny spełnia wymagania Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wykazania się szczególną starannością (KIO 637/16). To na Wykonawcy bowiem spoczywa ciężar udowodnienia spełniania wszystkich wymaganych parametrów (KIO 709/15).

Podsumowanie

KIO w wyroku z 14 marca 2014 r. (KIO 388/14) wyjaśniła, że celem regulacji art. 30 ust. 5 PZP nie jest potwierdzanie obaw czy przypuszczeń Zamawiającego odnośnie charakteru poszczególnych technicznych aspektów oferty. Ma ona bowiem za zadanie umożliwienie Zamawiającemu zweryfikowanie, czy oferowane mu rozwiązanie równoważne spełnia jego wymagania, a nie czy jest takim rozwiązaniem w ogóle.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa